Cizorodé látky v potravinách

Popis:

Definice základních pojmů. Analytické metody screeningové a metody rozhodčí; metrologické aspekty preanalytických a analytických postupů. Systém hodnocení úrovně kontaminace potravních řetězců (požadavky Ministerstva zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí ČR); typy prioritních polutantů požadovaných WHO a EU. Chemie kontaminujících minerálních a organických látek. Chemie aditivních látek v potravinách a ve farmakách.
V rámci praktických cvičení studenti provádějí pomocí screeningových metod stanovení vybraných prioritních polutantů v různých matricích. S rozhodčími, časově náročnými metodami se seznámí teoreticky a je jim vysvětlen systém interpretace výsledků.

 

Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.

 

Vyučující: dr.Kateřina Kobelková

 

Sylabus předmětu Cizorodé látky v potravinách

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Definice cizorodých látek exogenních a endogenních, jejich dynamika v potravním řetězci; distribuce v potravinách. Charakteristika pesticidů a regulátorů růstu jako cizorodých látek, možnosti jejich průniku do potravin na základě chemických a biochemických vlastností

 

 

2

 

2.

Charakteristika přídatných látek jako cizorodých látek, možnost jejich průniku do potravních řetězců na základě chemických a biochemických vlastností. Charakteristika přírodních toxických látek. Charakteristika endogenních cizorodých látek, možnost jejich průniku do potravních řetězců.

 

 

 

2

3.

Charakteristika xenobiotik (PCB, PAH, PCDD a PCDF). Charakteristika cizorodých látek vznikajících v průběhu technologického zpracování potravin, možnost jejich průniku do potravních řetězců

 

 

 

2

4.

Hodnocení oxidačních a hydrolytických produktů lipidů jako cizorodých látek. Monomery z výroby plastických hmot jako cizorodé látky, ostatní kontaminanty z obalových materiálů.

 

 

2

5.

Cizorodé látky anorganického a organického původu obsažené ve vodách využívaných v potravinářském průmyslu. Metody ozdravění potravních řetězců prováděné za účelem minimalizace cizorodých látek v potravních řetězcích

 

 

2

6.

Porovnání rizika a účinků při konečném zhodnocení zdraví škodlivých cizorodých látek v potravinách

 

2

 

 

Cvičení

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Bezpečnost práce; zadání případových studií

 

2.

Posouzení účinnosti extrakce tuků z různých biotických matric pomocí Soxhletovy extrakce, sonikace a extrakce za studena při stanovení cizorodých látek typu xenobiotik, tj. PCB, PBDE a organochlorových pesticidů

 

4

3.

Příprava vzorků potravin rostlinného původu pro stanovení cizorodých látek; kvartace, homogenizace, extrakce (sonikace, extrakce za studena), přečištění extraktu – ukázka kolonové chromatografie a metody SPE

 

4

4.

TLC polyaromatických uhlovodíků (PAH); ukázka metody PSE pro stanovení analytů typu xenobiotik, tj. PCB, PBDE, organochlorových pesticidů a PAH

 

4

5.

Stanovení methylrtuti v rybí svalovině – extrakční metoda.

Využití metody SPME pro stanovení analytů typu xenobiotik

 

4

6.

Demonstrační cvičení zaměřené na stanovení methylrtuti a vybraných xenobiotik (plynová a kapalinová chromatografie); studenti provedou vyhodnocení získaných chromatogramů. Kontrola a prezentace zadaných seminárních prací

 

4

7.

 

Zápočtový test; kontrola a prezentace zadaných seminárních prací

 

4

 

 

Návody na cvičení:

 

Izolace léčiv pomocí SPE
      Výukový materiál vznikl díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 2180/2011

Návody na cvičení - Izolace PAHs pomocí PSE
      Výukový materiál vznikl díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 2180/2011
Návody na cvičení - Porovnání extrakčních metod  PSE, Soxhlet
      Výukový materiál vznikl díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 2173/2011
Návody na cvičení - Využití metody SPME při analýze OCHI
      Výukový materiál vznikl díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 2173/2011
Teorie PSE

      Výukový materiál vznikl díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 2173/2011
Teorie SPME

      Výukový materiál vznikl díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 2173/2011
Návody na cvičení - Izolace PCB a PBDE z vodních rostlin pomocí sonikace   

      Výukový materiál vznikl díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 1242/2012

Návody na cvičení - Izolace PCB a PBDE z vody pomocí SPE

      Výukový materiál vznikl díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 1242/2012