Chemie potravních řetězců

Popis:

Definice základních pojmů týkajících se výskytu xenobiotik v potravních řetězcích. Screeningové a rozhodčí analytické metody; metrologické aspekty preanalytických a analytických postupů. Systém hodnocení úrovně kontaminace potravních řetězců; typy prioritních polutantů požadovaných WHO a EU. Chemie kontaminujících anorganických a organických látek. Chemie aditivních látek v potravinách.

V rámci praktických cvičení studenti provádějí pomocí screeningových metod stanovení vybraných prioritních polutantů v různých matricích. S rozhodčími, časově náročnými metodami se seznámí teoreticky a je jim vysvětlen systém interpretace výsledků.

 

Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D

 

Vyučující: dr. Kobelková

 

Sylabus předmětu Chemie potravních řetězců

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1. + 2.

Definice základních pojmů; systém hodnocení úrovně kontaminace potravních řetězců (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Analytické metody screeningové a rozhodčí; metrologické aspekty preanalytických a analytických postupů (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

3. + 4.

Typy prioritních polutantů podle WHO a EU (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Chemie kontaminujících minerálních látek v potravních řetězcích (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

5. + 6.

Chemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v potravních řetězcích (2 hod./týd. – 2 hod. ŽP).

2

7. + 8.

Chemie perzistentních organochlorových sloučenin v potravních řetězcích (PCB) (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Chemie polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a dibenzofuranů (PCDF). Chemie ostatních halogenovaných kontaminantů; benzenů, anilinů, toluenů a fenolů (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

9. + 10.

Chemie pesticidů, jejich struktura a chemické vlastnosti (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP); organofosforové pesticidy, karbamidanové pesticidy, chlorované uhlovodíky pesticidního typu (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

11. + 12.

Chemie pesticidů, jejich struktura a chemické vlastnosti (pyretroidy, fungicidy, herbicidy, fumiganty) (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Chemie veterinárních léčiv, jejich obsah v potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

13. + 14.

Chemie ethylkarbamátů, ftalátů, monocyklických aromatických uhlovodíků a akrylamidu v potravinách (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Chemie kontaminantů z obalových materiálů používaných na balení finálních výrobků. Chemie antioxidačních látek v potravinách (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

 

 

Cvičení

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Úvodní cvičení; bezpečnost práce v chemické laboratoři.

3

2.

Měření pH v roztocích standardů a ve výluzích z potravin; stanovení dusičnanů v zelenině pomocí rozhodčích metod a screeningových testů (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

3.

Zpracování jednotlivých matric rostlinného původu pro analýzu cizorodých látek (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

4.

Zpracování jednotlivých matric živočišného původu pro analýzu cizorodých látek (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

5.

Čistící postupy – kolonová chromatografie (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

6.

Izolace pesticidů a organohalogenovaných sloučenin z živočišných matric (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

7.

TLC kontaktních a organochlorových pesticidů (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

8.

Jednorozměrná a dvourozměrná TLC antioxidantů (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

9.

Dělení neutrálních lipidů a fosfolipidů obsažených v živočišných tucích (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

10.

Analýza fluorescenčně značených molekul v potravních řetězcích (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

11.

Využití metody SPME při analýze polymerních látek kontaminujících potravní řetězce (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

12.

Mobilní analytika, hodnocení pitné vody (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

13.

Demonstrační cvičení zaměřené na stanovení organohalogenovaných  sloučenin pomocí plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu. (Studenti provedou vyhodnocení získaných chromatogramů pod dohledem vyučujícího.) (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

14.

Zápočtová písemka; udělení zápočtu po kontrole požadovaných kritérií (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

 

 

 

 

Výukové materiály:

OPVK - Využití metody SPME při analýze látek pocházejících z polymerů kontaminujících potravní řetězce (SOP)