Chemie životního prostředí

Popis:

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s úrovní znečištění jednotlivých složek životního prostředí, s typy chemických kontaminantů znečišťujících životní prostředí, a to anorganického i organického původu. Důraz bude kladen zejména na škodliviny pocházející z různých průmyslových technologií. Rovněž budou seznámeni s typy monitoringu prováděným Ministerstvem životního prostředí.

V rámci praktických cvičení budou studenti provádět pomocí screeningových metod stanovení nejčastěji se vyskytujících škodlivin v životním prostředí. Kromě separačních metod budou využívat i optické metody, zejména klasickou fotometrii. Důležitou součástí cvičení je praktické provádění různých čistících postupů, které mají hlavní podíl na správně provedené stopové analýze.

 

Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.,

 

Vyučující: dr. Kobelková

 

Sylabus předmětu Chemie životního prostředí

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1. + 2.

Definice základních pojmů; systém hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Analytické metody screeningové a rozhodčí používané pro stanovení specifikovaných analytů; metrologické aspekty preanalytických a analytických postupů (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

3. + 4.

Typy prioritních polutantů vyskytujících se v atmosféře, hydrosféře, pedosféře a biosféře (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Chemie rizikových prvků vyskytujících se ve složkách ŽP (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

5. + 6.

Chemie kationtů a aniontů vyskytujících se ve složkách ŽP (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Chemie tenzidů a detergentů; jejich výskyt ve složkách životního prostředí (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

7. + 8.

Chemie těkavých organických látek v atmosféře (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Chemie polycyklických aromatických uhlovodíků ve složkách ŽP (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

9. + 10.

Chemie perzistentních organochlorových sloučenin ve složkách životního prostředí (PCB) (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP). Chemie perzistentních organochlorových sloučenin ve složkách životního prostředí (PCDD, PCDF) (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

11. + 12.

Kontaminace pedosféry a hydrosféry minerálními hnojivy (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP) a pesticidy (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

13. + 14.

Kontaminace ekosystémů pocházející z průmyslu (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP) a dopravy (1 hod./týd. – 1 hod. ŽP).

2

 

Cvičení

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Úvodní cvičení; bezpečnost práce v chemické laboratoři.

3

2.

Měření pH v roztocích standardů, půdních výluzích a ve výluzích z krmiv; stanovení dusičnanů v půdních výluzích a ve výluzích z krmiv pomocí screeningových testů. Seznámení studentů s  rozhodčími metodami na stanovení dusičnanů v environmentálních matricích (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

3.

Zpracování rostlinných komodit (bioindikátory rostlinného původu) pro analýzu cizorodých látek (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

4.

Zpracování zeminy a sedimentů pro analýzu cizorodých látek. Izolace organohalogenovaných uhlovodíků včetně PCB z environmentálních matric pro stanovení plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

5.

Čistící postupy – kolonová chromatografie (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

6.

Izolace silic z  rostlinných komodit (jehličí) a jejich identifikace pomocí TLC (chromatografie na tenké vrstvě) (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

7.

Analýza efektu iontů kovů na fluorescenci kvantových teček (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

8.

TLC pesticidů obsažených v rostlinných komoditách (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

9.

Izolace tenzidů z odpadních vod a jejich detekce pomocí TLC (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

10.

Aplikace SPE a SPME pro analýzu obsahových látek přítomných ve fytofarmakách (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

11.

Demonstrační cvičení zaměřené na stanovení organohalogenovaných  uhlovodíků včetně PCB ve vybraných environmentálních matricích pomocí plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu. (Studenti provedou vyhodnocení získaných chromatogramů pod dohledem vyučujícího.) (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

12.

Stanovení PAH ve vzorku z ŽP pomocí dvourozměrné TLC (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

13.

Mobilní analytika vody a půdy (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

14.

Zápočtová písemka; udělení zápočtu po kontrole požadovaných kritérií (3 hod./týd. – 3 hod. ŽP).

3

 

 

Výukové materiály

  OPVK - Využití techniky tlakové extrakce pro izolaci organohalogenovaných látek z enviromentálních matric (SOP)