Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin

Popis

V rámci předmětu se studenti seznamují  s ekologickými aspekty zemědělské prvovýroby ( rostlinná produkce, živočišná produkce, GMO),  se zdravotními riziky kontaminace potravin cizorodými látkami, s ekologickými aspekty skladování, distribuce, prodeje potravin  (způsoby prodeje, odpady vznikající při prodeji potravinářských surovin a produktů, zneškodňování nepoužitelných potravin aj.)  a s novými biotechnologiemi v zemědělství a potravinářství.

 

Garant: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

 

Vyučující: prof. Beklová, prof. Pikula, dr. Kobelková

 

Sylabus předmětu Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin

 

Přednášky:

 

  1. Intenzivní zemědělství a životní prostředí. Intenzivní zemědělství a zatížení životního  prostředí. Intenzivní živočišná výroba /davy zvířat, pěstování krmiv pro zvířata, proteiny a produktivita, využití půdy na krmiva pro zvířata, náklady vysokých vstupů/. Umělá hnojiva a pesticidy. Biodiverzita. Zdroje vody a energie. Výstupy –   odpad, emise a znečištění/ odpadní živiny a životní prostředí, emise plynů a znečištění ovzduší/. Lokální znečištění z podniků intenzivního hospodářství. Globální pohled. Ekologické dědictví intenzivního chovu hospodářských zvířat.Přechod k chovu hospodářských zvířat, který nepoškozuje životní prostředí.
  2. Ekologické zemědělství. Hlavní principy, pravidla českého EZ,   přírodní  bohatství a krajina, řeky a pitná voda, orná půda,  chovaná zvířata, výnosy,  hospodářské výsledky, cena biopotravin, příležitost pro venkov.
  3. Ekologické aspekty zemědělské prvovýroby. Rostlinná produkce /geneticky modifikované plodiny, živočišná produkce /chovy hospodářských zvířat, lovná zvěř, ryby, včely/, vstup chemických látek a přípravků do životního prostředí zvířat (pesticidy, veterinární léčiva a přípravky, krmná aditiva  aj./; nechemické metody boje proti škůdcům; zdravotní nezávadnost krmiv a vody; zoonotické aspekty zdrojů, cest a způsobů přenosu patogenních agens; asanační činnost, živočišné odpady.
  4. Zdravotní rizika kontaminace potravin cizorodými látkami. Potravinářská aditiva aj. Monitoring zdrojů kontaminace. Kontrola kvality potravin.
  5. Ekologické aspekty distribuce potravin. Skladování potravin; potravinové obaly /požadavky na balení potravin, druhy obalů, nakládání s obaly; všeobecná preventivní opatření při přepravě potravin; odpady vznikající při distribuci potravin.
  6. Ekologické aspekty prodeje potravin. Způsoby prodeje; odpady vznikající při prodeji potravinářských surovin a produktů; zneškodňování nepoužitelných  potravin.
  7. Biotechnologie v zemědělství a potravinářství