Odpady potravinářské výroby, distribuce a prodeje

Popis:

V rámci předmětu se studenti seznamují s problematikou odpadů vznikajících v jednotlivých fázích výroby, distribuce a prodeje potravin. Pozornost je věnována také jejich následnému zpracování, využití a likvidaci. Dále je řešena problematika odpadového hospodářství, odpadních vod, obalových materiálů a souvisejících právních předpisů.

 

Garant: Mgr. Kateřina Járová, Ph.D.

 

Vyučující: dr. Járová

 

Sylabus předmětu Odpady potravinářské výroby, distribuce a prodeje

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1+2

Odpady zemědělsko-potravinářského komplexu, odpady pocházející z rostlinné a živočišné produkce

 

2

3+4

Odpady z mlékárenského průmyslu, tukového průmyslu (výroby rostlinných a živočišných tuků), jejich zpracování a využití

 

2

5+6

Odpady z masného průmyslu, drůbežářského průmyslu a odpady vznikající při zpracování ryb, jejich zpracování a využití

 

2

7+8

Odpady z mlýnského, škrobárenského, cukrovarnického, drožďárenského a konzervárenského průmyslu, odpady z výroby sladu a piva, z výroby vína a z lihovarského průmyslu, jejich zpracování a využití

 

2

9+10

Odpadní produkty fermentačních procesů (mikrobiální hazard), odpady z biotechnologických procesů, výroba bioplynu, bioethanolu a biomasy - obnovitelné zdroje energie

 

2

11+12

Zákony spojené s problematikou odpadů potravinářského průmyslu, Odpadové hospodářství, Odpady vznikající při distribuci a prodeji finálních výrobků a potravinářských surovin

 

2

 

Cvičení

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Úvod do problematiky odpadů

 

2

2.

Komunální odpad

 

2

3.

Obaly a třídění odpadů, Zákon o obalech

 

2

4.

DVD – problematika odpadů

 

2

5.

Plán odpadového hospodářství

 

2

6.

Legislativa – Zákon o odpadech

 

2

7.

Legislativa – Zákon o odpadech

 

2

8.

Legislativa – Vyhláška o nakládání s odpady, Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, Vyhláška o nakládání s PCB, Katalog odpadů

 

2

9.

Exkurze ČOV VFU Brno

 

2

10.

Čištění odpadních vod

 

2

11.

Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod pomocí rychlých metod spektrofotometrického stanovení (kyvetové testy) - stanovení CHSK, BSK, celkového fosforu, celkového dusíku, amoniakálního dusíku a tenzidů

 

2

12.

Zápočtová písemka

 

2

13.

Prezentace seminárních prací, udělení zápočtu

 

2