Popis studia a uplatnění

 Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare


Zaměření studia

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno byl zřízen univerzitní obor vzdělávání Ochrana zvířat a welfare, který reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ochrany zvířat proti týrání, ochrany zvířat proti stresu, bolesti a utrpení, ochrany zvířat při zacházení se zvířaty, v oblasti aktivního vytváření odpovídajících podmínek pro zvířata a pro kontrolu těchto podmínek.  

Obor zahrnuje vzdělávání na úrovni bakalářské (3 roky studia) a navazující magisterské  (2 roky studia).

Bakalářská úroveň vzdělávání v oboru Ochrana zvířat a welfare zahrnuje výuku směřující k získání širokých i hlubokých znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, chování zvířat, podmínek pohody zvířat, obsahuje právní rozměr ochrany zvířat v širokém slova smyslu i v jeho hlubokém zaměření na ochranu zvířat proti týrání. Součástí oboru je také laboratorní aspekt kontroly nad ochranou zvířat a welfare, a to v jeho hloubce schopnosti laboratorní analýzy biochemické, hematologické a molekulární s využitím nejmodernějších instrumentálních metod.

Uplatnění absolventa 

 • orgány veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat)
 • laboratoře státních veterinárních ústavů a laboratoře provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů
 • orgány státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí)
 • orgány zajišťujících ochranu ohrožených druhů živočichů v rámci mezinárodních úmluv (např. CITES) a předpisů (orgány celní správy)
 • instituce a podniky provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných zvířat)
 • zoologické zahrady
 • instituce zabývající se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata)
 • orgány státní a veřejné správy a orgány využívajících zvířata a nebo přicházejících do styku se zvířaty při své činnosti (policie, hasičské sbory)
 • obce, města a městské částí při řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání (řešení problémů se zvířaty v obcích a městech)
 • organizace a podnikání v oblasti chovu zvířat, přepravy zvířat, nákupu a prodeje zvířat, dovozu a vývozu zvířat, a organizujících výstavy zvířat, soutěže, závody a sportovní aktivity využívající zvířata
 • organizace zabývajících se hippoterapií, canisterapií a nebo jinými formami animoterapií
 • nadace a organizace zabývající se ochranou zvířat ve smyslu činnosti např. WSPA, RSPCA aj.
 • soukromé instituce zabývající se poradenstvím v oblasti etologie, poruch chování zvířat, welfare a ochranou zvířat
 • výzkumné laboratoře a výzkumné organizace a instituce zabývající se ochranou zvířat, welfare a etologií zvířat
 • univerzity - ve výuce a výzkumu zaměřeném na výzkum volně žijících zvířat, hospodářských zvířat nebo zvířat zájmových chovů
 • média v problematice mediální komunikace týkající se problematiky zacházení se zvířaty, pohody a ochrany zvířat
 • mezinárodní organizace a instituce řešící a zabývající se ochranou zvířat (EU, aj.).

Požadavky a předpoklady - viz přijímací řízení

Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Studijní obor na úrovni bakalářského studia (trvajícího 3 roky) zahrnuje zejména:

 • předměty základních věd v oboru: Biologie zvířat, Ekologie zvířat, Etologie zvířat
 • předměty chovu a péče o zvířata: Výživa zvířat, Chov zvířat, Reprodukce a porodnictví zvířat
 • předměty pohody zvířat pro jednotlivé druhy, kategorie a skupiny zvířat: Welfare, stres, bolest a utrpení u zvířat, Welfare hospodářských zvířat (zejména skot, prasata, ovce, kozy, drůbež), Welfare koní a jezdectví, Welfare psů a kynologie, Welfare koček a zájmových zvířat (ptáci, plazi drobní savci), Welfare zoozvířat, zvířat cirkusů a opuštěných zvířat, Welfare zvěře a myslivost, Welfare ryb a rybářství, včel a včelařství, Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech, Welfare handicapovaných zvířat
 • předměty laboratorní diagnostiky péče o zvířata: Biochemické vyšetřování vzorků, Hematologické vyšetřování vzorků, Molekulární analýza vzorků, Instrumentální analýza vzorků
 • předmět ochrany zvířat: Právní předpisy v ochraně zvířat
 • předměty péče o zdraví zvířat: Péče o poraněná zvířata, Nákazy zvířat
 • předmět mimouniverzitní praxe: Praxe v oblasti ochrany zvířat a welfare

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačové učebny s připojením na Internet s možností získávání poznatků prostřednictvím této počítačové sítě.

Ukončení studia

Absolventy studia bakalářského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.