Informace o přijímacím řízení

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční forma)


 

Přihláška: ELEKTRONICKÁ FORMA

 

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2018 (druhé kolo do 16.7.2018)

 

Termín přijímací zkoušky: 14. června 2018 a 30.7.2018 (v případě druhého kola)

 

 

Na adresu děkanátu FVHE (viz výše) zašlete:

 • !! podepsanou přihlášku (vytištěnou elektronickou verzi)
 • poplatek v případě elektronické přihlášky je 500 Kč
 • průměr prospěchu z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku (potvrzeno ze školy)

 

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt:
Zdeňka Fejtová, Tel: +420-54156 2798, e-mail: fejtovaz@vfu.cz

 

Podmínky přijetí ke studiu (ke stažení):

 • dosažení úplného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, které uchazeč doloží ověřenou kopií maturitního vysvědčení do 18. 6. 2018 na studijním oddělení fakulty.

 • podání správně vyplněné přihlášky v elektronické a listinné formě se všemi souvisejícími přílohami v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 15. 3. 2018 pro první kolo. V případě, že nebude naplněn nejvyšší možný počet přijímaných studentů, může děkanka vyhlásit další termín pro odevzdání přihlášek ke studiu. Pro případné druhé kolo přijímacího řízení je pro odevzdání přihlášek stanoven termín 16. 7. 2018.

 • odpovídající znalosti z biologie, ověřované přijímacím testem, složeným z otázek s označením jedné správné odpovědi z několika možností, otázek, na které je nutno odpovědět jednoslovně nebo víceslovně, z obrázků, které je třeba správně popsat či identifikovat a z genetických příkladů, které je třeba spočítat. Test z biologie obsahuje celkem 37 otázek, správná odpověď je hodnocena 1 bodem, maximálně je možné z testu z biologie získat 37 bodů. Doba trvání písemné přijímací zkoušky z biologie je maximálně 60 minut od stanoveného začátku.

 • odpovídající prospěch ze střední školy. Prospěch ze střední školy je hodnocen pomocí bodů podle vysvědčení ze střední školy za 1., 2., 3. (závěrečné vysvědčení) a 4. ročník studia (pololetní vysvědčení), u víceletých středních škol jsou hodnoceny poslední 4 ročníky studia. Maximální celkový počet získaných bodů za prospěch ze střední školy je 20 (viz Příloha č. 1).

 • Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí mohou být zohledněny i doložené aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.), týkající se problematiky vybraného oboru studia. Za tuto aktivitu lze získat na základě posouzení děkanem od 0 do 20 bodů podle významnosti (viz Příloha č. 2). Akceptovány budou pouze podklady předané na studijní oddělení FVHE nejpozději do 18. 5. 2018. !Žádáme uchazeče, aby nezasílali v rámci svých aktivit svoje ročníkové práce, certifikáty o absolvování jazykových kurzů apod. Zasílejte prosím jenom aktivity, které jsou bodovány a uvedeny v rozpise.

   

  Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

Přijímací zkoušky se nemusejí účastnit

 • uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia a současně složili maturitu z českého jazyka. Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch, tj. 57 bodů.

 • uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 2017/2018 v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než 65 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP, resp. VŠP). Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch, tj. 57 bodů. Akceptovány budou pouze výsledky z termínů NSZ uskutečněných nejpozději do 29. 4. 2017 (včetně).

   

  ROZPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ZA PROSPĚCH A DALŠÍ AKTIVITY

          OKRUHY OTÁZEK, VZOROVÉ OTÁZKY

          PŘÍPRAVNÝ KURZ

          DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Počet přijímaných studentů do prvního ročníku studia: 60

 • Pro akademický rok 2018/2019 stanovuje děkanka nejvyšší možný počet studentů přijatých do prvního roku studia na 60.

 • Pro přijetí ke studiu je rozhodující pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů (zahrnuje hodnocení písemné zkoušky z biologie, hodnocení prospěchu z předchozího studia, výsledku Národní srovnávací zkoušky a aktivit nad rámec základního středoškolského studia) a také stanovený limit počtu přijímaných studentů. Ke studiu nemůže být přijat uchazeč, který získal z písemné přijímací zkoušky z biologie méně než 10 bodů. Přijímací řízení se koná pro všechny uchazeče v českém jazyce.

 • Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 14. 6. 2018. V případě konání druhého kola přijímacího řízení je stanoven termín konání přijímací zkoušky na 30. 7. 2018. Nemůže-li se z vážných důvodů v  řádném termínu uchazeč dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkanka na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkanka uchazeči nejpozději 15 dnů před tímto termínem.

 • Rozhodnutí bude vydáno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Uchazeč má právo nahlížet do spisu na studijním oddělení fakulty po oznámení rozhodnutí.

 

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

 • brožury o studiu
 • složenky

Poštou je možné zaslat:

 • informace o studiu na FVHE – 50,- Kč

V případě zájmu pošlete uvedenou částku na účet VFU Brno (viz výše), zašlete originál ústřižku o zaplacení na studijní oddělení FVHE  a brožura Vám bude obratem zaslána.