Vzorové otázky z biologie

Ochrana zvířat a welfare/Bezpečnost a kvalita potravin / Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii


Tématické okruhy

Biologie

 • Vznik a vývoj života na Zemi.
 • Živé soustavy. Vznik eukaryotické buňky. Tři domény života na Zemi.
 • Nebuněčné formy živých soustav (viry, priony).
 • Buněčná teorie, J.E. Purkyně. Buňka - základní jednotka živých systémů, chemické složení buňky, membrány, organely. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka.
 • Příjem a výdej látek, osmotické jevy.
 • Buněčný metabolismus, anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, fotosyntéza.
 • Proteiny, aminokyseliny, genová exprese (transkripce, translace).
 • Cytoskelet, pohyb.
 • Rozmnožování, konjugace, buněčný cyklus, mitóza, meióza, oogeneze, spermiogeneze, vývoj.

Genetika

 • Chromozomy, nukleové kyseliny, replikace DNA, mutace.
 • Základní genetické pojmy.
 • Mendelismus, J.G. Mendel, Mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus, genové interakce, dědičnost a pohlaví, vazba genů.
 • Nemendelistická (cytoplazmatická) dědičnost.
 • Populační genetika, Hardy-Weinbergův zákon.
 • Kvantitativní genetika.
Zoologie
 • Názvy zoologických věd, taxonomie, evoluce, fylogeneze.
 • Bezobratlí (prvoci, houbovci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, hlístice, členovci, hmyz) - charakteristika, orgánové soustavy, významní zástupci.
 • Obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) - charakteristika, orgánové soustavy, významní zástupci.
 • Soustava kosterní, svalová, cévní (včetně krve), dýchací, trávicí, vylučovací, pohlavní, krycí, nervová, endokrinní, smyslová.
 • Etologie. Domestikace.
 • Organismy a prostředí, společenstva, ekosystémy. Ekologická nika, biotop. Abiotické a biotické složky prostředí. Potravní ekologie.
 • Biogeografie, biodiverzita. Ochrana přírody.

Doporučená literatura k přípravě na zkoušku:

 • Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, 2007.
 • Rosypal S. a kol.: Nový přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.
 • Kočárek: Genetika, Scientia, Praha, 2004 Obecná charakteristika živých soustav

 

Vzorové otázky

Fakulta veterinární hygieny a ekologie vydala pro uchazeče na FVHE brožuru „Vzorové otázky z biologie a chemie pro přijímací zkoušky“. Tato brožura může být použita k přípravě i pro uchazeče oboru Ochrana zvířat a welfare.  

 

kompletní brožura ke stažení

 


Vzorové otázky z biologie

1. Mezi prokaryotní organismy patří:
   a) bakterie a kvasinky
   b) sinice a kvasinky 
   c) bakterie a sinice

2. Na rozdíl od mitózy se při prvním meiotickém dělení rozcházejí:
   a) homologní chromatidy
   b) celé homologní chromosomy
   c) heterologní chromatidy

3. Při fotosyntéze se:
   a) spotřebovává CO2
   b) spotřebovává O2
   c) spotřebovává CO

4. Centrum pro řízení srdeční frekvence a krevního tlaku je v:
   a) prodloužené míše
   b) středním mozku
   c) mozečku

5. Dědičností se rozumí:
   a) totožnost rodičů a potomků
   b) zachování proměnlivosti organizmů
   c) přenos vloh (genů) z rodičů na potomky

6. Absence báze v tripletu je:
   a) mutace genová
   b) mutace genomová
   c) mutace chromozomová

7. Boubel je:
   a) podkožní útvar vytvořený larvami střečků
   b) vývojové stadium tasemnice
   c) svalová cysta svalovce stočeného

8. Mezi vrubozobé nepatří:
   a) kajka (Somateria)
   b) kormorán (Phalacrocorax)
   c) morčák (Mergus)

9. Napište číselný fenotypový štěpný poměr u dihybridismu s úplnou dominancí ve druhé filiální generaci (pokud rodiče označíme následovně: AABB x aabb): ........................
(správná odpověď: 9:3:3:1)

10. Zkratka PCR v molekulární biologii znamená: ………………………………………
(správná odpověď: polymerázová řetězová reakce, popř. angl. polymerase chain reaction)


Pozn. : správné odpovědi jsou vyznačeny tučně.