Popis studia a uplatnění

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii


Zaměření studia

Bakalářský studijní program v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je zaměřen na praktickou i teoretickou přípravu studentů k výkonu povolání, dále na přípravu na následné studium ve stejnojmenném navazujícím magisterském studijním programu na VFU Brno, případně v příbuzném studijním oboru na jiné VŠ.

Cílem bakalářského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je připravit odborníky na bakalářské úrovni pro ty úseky potravinového řetězce, kdy se potraviny dostávají ke konečnému spotřebiteli ve formě potravin a pokrmů, a to v různých typech zařízení k tomu určených. Zároveň jsou to však odborníci schopní vnímat celou problematiku produkce potravin dle konceptu „od vidlí po vidličku“. Studijní obor reflektuje potřebu zajistit na trhu práce vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast řízení, hodnocení a kontroly kvality a bezpečnosti potravin ve stravovacích provozech, spojenou s oblastí vědy o způsobech, technikách a systémech přípravy a servisu jídel a nápojů, a to jak v rámci běžného provozu ve střediscích veřejného stravování, tak i v rámci nejrůznějších společenských a gastronomických akcí. Studenti získají přehled o hygienických pravidlech přípravy zdravotně nezávadných a kvalitních pokrmů, gastronomických technologiích, výrobních zařízeních, platné legislativě pro provozy vyrábějící pokrmy. Získají vědomosti a dovednosti v oblasti moderní, environmentálně šetrné gastronomie.

Kde se můžeš uplatnit?

ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ STRAVOVACÍ SLUŽBY, POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY - VÝROBA POTRAVIN A POKRMŮ, DISTRIBUCE, SKLADOVÁNÍ, PRODEJ

  • vedoucí provozů a úseků
  • manažer kvality
  • manažer hygieny
  • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin

DOZOROVÁ ČINNOST STÁTNÍCH ORGÁNŮ (SZPI, SVS ČR, ČOI...)

  • asistent úředního veterinárního lékaře nebo inspektora
  • inspektor

LABORATOŘE PROVÁDĚJÍCÍ ANALÝZY POTRAVIN

  • laboratorní a diagnostická činnost

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMII

 

Požadavky a předpoklady - viz přijímací řízení

Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Bakalářské studium v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je tříleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická laboratorní a provozní cvičení, semináře, výuka v potravinářských podnicích a stravovacích provozech, konzultace, individuální stáže a praxe studentů, samostatné odborné práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a samostudium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta, jako např. práce v technologických dílnách, zpracování a prezentace definovaného problému apod. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Studijní program obsahuje studijní předměty. Pět z nich je součástí státní závěrečné zkoušky a jedna zkouška je představována obhajobou bakalářské práce.

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází ze všech oborů studia, počítačové učebny s připojením na Internet s možností získávání poznatků prostřednictvím této počítačové sítě.

Ukončení studia

Absolventy studia bakalářského studijního programu v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.