Kreditní systém

 Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 


Schváleno Vědeckou radou FVHE dne 18. 6. 2007
Změny schváleny Vědeckou radou FVHE dne 29. 3. 2010

Změny schváleny Vědeckou radou FVHE dne 14.2. 2011

 

 

Studijní a zkušební řád DSP na VFU Brno (5.6.2017)

1. Kreditní systém vychází ze zásad European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“) a je kvantifikačním kritériem kontroly studia. Kreditní systém ukládá studentům získat v každém roce minimální počet kreditů, potřebných pro postup do dalšího roku studia. Student se řídí při získávání kreditů individuálním studijním plánem, který je v souladu se studijním programem příslušného oboru doktorského studijního programu (Příloha 1). K řádnému ukončení studia v doktorském studijním programu je třeba získat počet kreditů, odpovídající nejméně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

 

2. Postupová kritéria (článek 17, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VFU Brno).

Pro postup do dalšího roku studia musí student splňovat postupová kritéria, stanovená ve Studijním a zkušebním řádu doktorských studijních programů VFU Brno:

a)      pro postup do 2. roku studia musí získat nejméně  50 kreditů,

b)      pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně  100 kreditů,

c)      pro postup do 4. roku studia musí získat celkem nejméně  150 kreditů,

d)      pro postup do 5. roku studia musí získat ve 4. roce studia nejméně dalších 60 kreditů.

 

3. Získávání kreditů (článek 17, odst. 2, 3 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VFU Brno).

Kredity se získávají zejména za složené zkoušky, získané zápočty, publikační činnost a případně další aktivity v souladu se studijním programem příslušného oboru DSP, schváleným VR.
 

Aktivita Počet kreditů

1

Za získání zápočtu

20

2

Za složenou zkoušku ze speciálních předmětů uvedených ve studijním programu příslušného oboru DSP

30

3 Za složenou zkoušku z předmětu anglický jazyk 10

4

Za stáž na české univerzitě nebo českém vědeckém pracovišti – počet kreditů odpovídající počtu absolvovaných celých týdnů (pět pracovních dnů) stáže násobený číslem 5

5 (x počet týdnů)

5

Za stáž na zahraniční univerzitě nebo zahraničním vědeckém pracovišti – počet kreditů odpovídající počtu absolvovaných celých týdnů (pět pracovních dnů) stáže násobený číslem 10

10 (x počet týdnů)

6

Za autorství nebo spoluautorství odborného článku uveřejněného v profesním recenzovaném odborném časopise nebo odborného příspěvku na konferenci v ČR nebo v zahraničí doloženého ve sborníku nebo na CD z konference

5

7

Za autorství nebo spoluautorství vědeckého článku uveřejněného nebo přijatého k uveřejnění v recenzovaném vědeckém časopise bez  impakt faktoru

10

8

Za autorství nebo spoluautorství vědeckého článku uveřejněného nebo přijatého k uveřejnění v recenzovaném vědeckém časopise s  impakt faktorem (čl. 20, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VFU Brno)

40

9

Za pedagogickou činnost v daném studijním programu za celé studium (čl. 14, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VFU Brno).

10

10

Za obhajobu disertační práce

30

11

Za složení státní doktorské zkoušky

30