Popis studia a uplatnění

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 

Zaměření studia

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je založen na získání teoretických poznatků v souladu se současným stavem vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na jejich aplikaci při rozvoji tvůrčí činnosti studentů a zejména na praktické výuce ve specifických oblastech. Připravuje studenty pro výkon povolání, případně pro další studium v doktorském studijním programu na VFU Brno nebo na jiné VŠ.

Studijní obor připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné řídit, realizovat, monitorovat i kontrolovat zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin ve stravovacích provozech otevřeného i uzavřeného typu. Studenti si prohloubí znalosti v gastronomických technologiích, platné legislativě pro provozy vyrábějící potraviny a pokrmy, hygienických pravidlech nutných pro přípravu zdravotně nezávadných potravin a pokrmů, o způsobech, technikách a systémech přípravy a servisu jídel a nápojů, a to jak v rámci běžného provozu ve střediscích veřejného stravování, tak i v rámci nejrůznějších společenských a gastronomických akcí, včetně zvyklostí s tímto spojených. Studenti rovněž získají vědomosti a dovednosti v oblasti moderní, environmentálně šetrné gastronomie.

Nový studijní obor doplňuje spektrum veterinárních oborů realizovaných na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, zaměřených na zdravotní nezávadnost a kvalitu surovin, potravin a pokrmů v celém rozsahu potravinového řetězce s ohledem na specifika jeho jednotlivých článků. Od ostatních oborů realizovaných na FVHE se odlišuje zaměřením na oblast, ve které se ke spotřebiteli dostávají potraviny a nápoje ve formě pokrmů, upravených různým, často speciálním způsobem za speciálních podmínek a ve speciálních kombinacích.

Obor se může opřít o velmi kvalitní prostorové, přístrojové, informační a personální zabezpečení praktické a teoretické výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Obor lze studovat v prezenční formě.

 

Požadavky a předpoklady - viz přijímací řízení

Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

 

Rámcový profil absolventa - uplatnění

V oblasti veterinární hygieny a ekologie se zaměřením na zdravotní nezávadnost potravin v gastronomii zahrnuje orientaci na veterinární ochranu zdraví před nemocemi z potravin, na nezávadnost potravin v gastronomii, na zacházení s potravinami z pohledu jejich zdravotní a hygienické nezávadnosti, na bezpečnost a kvalitu potravin a jídel, na veterinární a potravinovou legislativu, dozor a kontrolu potravin a jídel.

Absolvent navazujícího magisterského programu je odborníkem pro oblast technologie a hygieny potravin živočišného a rostlinného původu a jejich využití v gastronomii, dále pro oblast analýzy a hodnocení potravin a pokrmů, a to zejména z hlediska parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin a parametrů dokládajících správnou hygienickou a výrobní praxi. Absolvent umí analyzovat, vyhodnotit a zdůvodnit vhodnost využití potravin v gastronomii s ohledem na zdravotní nezávadnost a stravovací režimy lidí. Zná hygienická opatření zajišťující zdravotní nezávadnost v celém procesu zpracování až po finální produkt.Součástí studia je i vzdělání v oblasti právní úpravy nakládání s potravinami.

Absolvent oboru je připraven na řízení a provoz stravovacího zařízení a na vedoucí funkce v kontrolních, vývojových a výzkumných pracovištích v oboru. Uplatní se také na pozicích inspektorů státních dozorových orgánů. Absolventi mohou působit jako konzultanti pro stravovací zařízení, jejich role je také ve vzdělávací a osvětové sféře i ve spojení s médii či odbornými časopisy, zaměřujícími se na potraviny a poskytujícími odborné stanovisko.