Popis studia a uplatnění

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Ochrana zvířat a welfareZaměření studia

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno byl zřízen univerzitní obor vzdělávání Ochrana zvířat a welfare, který reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ochrany zvířat proti týrání, ochrany zvířat proti stresu, bolesti a utrpení, ochrany zvířat při zacházení se zvířaty, v oblasti aktivního vytváření odpovídajících podmínek pro zvířata a pro kontrolu těchto podmínek.  

Obor zahrnuje vzdělávání na úrovni bakalářské (3 roky studia) a navazující magisterské  (2 roky studia).

Navazující magisterská  úroveň vzdělávání v oboru Ochrana zvířat a welfare zahrnuje znalostní rozměr směřující k získání znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti patologické výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, poruch chování zvířat, podmínek veterinární péče o zvířata, obsahuje právní rozměr výkonu společenského a státního dozoru nad ochranou zvířat proti týrání. Součástí oboru je také analýza zdraví a nemoci zvířat směřující k laboratorní diagnostice v oblasti stresu, bolesti, utrpení, poruch vnitřního prostředí a nemocí souvisejících s ochranou zvířat na úrovni parazitární, bakteriologické, virologické, mykologické a další.

Požadavky a předpoklady

O studium v navazujícím magisterském studijním programu se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium v oboru Ochrana zvířat a welfare a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v bakalářském studijním programu a výsledky přijímací zkoušky. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.

Průběh studia

Navazující magisterské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je dvouleté. Studijní program obsahuje:

 • předměty: Pohoda zvířat pro jednotlivé druhy, kategorie a skupiny zvířat, Poruchy zdraví z výživy zvířat, Poruchy zdraví související se zoohygienou, Poruchy chování zvířat
 • předměty laboratorní diagnostiky péče o zvířata: Laboratorní diagnostika poruch vnitřního prostředí, Laboratorní diagnostika stresu, bolesti a utrpení u zvířat, Parazitologické a infektologické  vyšetřování vzorků
 • předměty ochrany zvířat: Státní správa v ochraně zvířat, Marketing management v ochraně zvířat, Mediální komunikace v ochraně zvířat, Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny, Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • předměty péče o zdraví zvířat: Nemoci přežvýkavců, prasat a drůbeže, Nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat, Státní veterinární péče
 • předměty mimouniverzitní praxe: Praxe v oblasti kontroly  dozoru nad ochranou zvířat

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačové učebny s připojením na Internet s možností získávání poznatků prostřednictvím této počítačové sítě.

Ukončení studia

Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.

 

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu:

 • umí rozpoznat poruchy chování zvířat, poruchy zdraví zvířat z nevhodné výživy, poruchy zdraví zvířat související s podmínkami chovu zvířat
 • umí rozpoznat nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat, přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže a nákazy zvířat
 • zná činnost státní veterinární správy a institucí v ochraně zvířat
 • ovládá laboratorní diagnostiku stresu, bolesti a utrpení u zvířat a umí interpretovat výsledky vyšetření
 • umí provádět laboratorní diagnostiku poruch vnitřního prostředí a na odpovídající úrovni provádět laboratorní vyšetřování parazitárních a infekčních chorob zvířat a zpracovávat výsledky z tohoto vyšetření
 • ovládá problematiku ochrany přírody a krajiny
 • má speciální znalosti v ochraně ohrožených druhů živočichů a tvůrčím způsobem umí řešit problematiku jejich ochrany
 • ovládá specifické znalosti týkající se marketingu v ochraně zvířat a tvůrčím způsobem umí využívat znalosti ochrany, pohody a chovu zvířat při řízení podniků, organizací a orgánů zabývajících se živočišnou produkcí, chovem zvířat, pohodou zvířat nebo jejich ochranou
 • má speciální znalosti pro tvůrčí řešení situací záchrany zvířat v extrémních situacích
 • umí řešit tvůrčím způsobem i nejsložitější problémy ochrany zvířat, a to na úrovni státní a veřejné správy, v organizacích, institucích a podnicích i v ostatních lidských činnostech

Uplatnění absolventa 

 • orgány veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat)
 • laboratoře státních veterinárních ústavů a laboratoře provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů
 • orgány státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí)
 • orgány zajišťujících ochranu ohrožených druhů živočichů v rámci mezinárodních úmluv (např. CITES) a předpisů (orgány celní správy)
 • instituce a podniky provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných zvířat)
 • zoologické zahrady
 • instituce zabývající se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata)
 • orgány státní a veřejné správy a orgány využívajících zvířata a nebo přicházejících do styku se zvířaty při své činnosti (policie, hasičské sbory)
 • obce, města a městské částí při řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání (řešení problémů se zvířaty v obcích a městech)
 • organizace a podnikání v oblasti chovu zvířat, přepravy zvířat, nákupu a prodeje zvířat, dovozu a vývozu zvířat, a organizujících výstavy zvířat, soutěže, závody a sportovní aktivity využívající zvířata
 • organizace zabývajících se hippoterapií, canisterapií a nebo jinými formami animoterapií
 • nadace a organizace zabývající se ochranou zvířat ve smyslu činnosti např. WSPA, RSPCA aj.
 • soukromé instituce zabývající se poradenstvím v oblasti etologie, poruch chování zvířat, welfare a ochranou zvířat
 • výzkumné laboratoře a výzkumné organizace a instituce zabývající se ochranou zvířat, welfare a etologií zvířat
 • univerzity - ve výuce a výzkumu zaměřeném na výzkum volně žijících zvířat, hospodářských zvířat nebo zvířat zájmových chovů
 • média v problematice mediální komunikace týkající se problematiky zacházení se zvířaty, pohody a ochrany zvířat
 • mezinárodní organizace a instituce řešící a zabývající se ochranou zvířat (EU, aj.).