Popis studia a uplatnění

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin


 

Zaměření studia

Navazující magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na jejich aplikaci a na rozvoj tvůrčí činnosti studentů.
Cílem navazujícího magisterského studijního program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je připravit odborníky na magisterské úrovni pro oblast hygieny a technologie potravin živočišného a rostlinného původu, dále pro oblast  analýzy potravin zejména z hlediska parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin, a parametrů dokládajících správnou hygienickou a výrobní praxi v technologii produkce a zpracování potravin. Absolventi jsou dále připraveni působit v oblasti ekologických aspektů výroby, distribuce a prodeje potravin a v oblasti řízení, ekonomiky a legislativy výroby, distribuce a prodeje potravin.

Požadavky a předpoklady

O studium v navazujícím magisterském studijním programu se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v bakalářském studijním programu a výsledky přijímací zkoušky. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu

Průběh studia

    Navazující magisterské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je dvouleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž  si některé student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na teoretickou výuku vedoucí k podpoře tvůrčích schopností studentů a na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Studijní program obsahuje studijní předměty. Šest z nich je součástí státní závěrečné zkoušky a jedna zkouška je představována obhajobou diplomové práce.

Poskytované zázemí

Studenti navazujícího magisterského studijního programu jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačová učebna s připojením na Internet s možností získávání poznatků prostřednictvím této počítačové sítě.

Ukončení studia

Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.

Uplatnění absolventa

Vzdělání absolventa navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin umožňuje uplatnění v potravinářském průmyslu na  úrovni řídících pracovníků, v státních i soukromých laboratořích pro analýzu potravin na úrovni řídících laboratorních pracovníků, a dále ve státní správě v oblasti potravin rostlinného původu v dozoru nad výrobou, distribucí a prodejem na úrovni dozorových pracovníků a v oblasti potravin živočišného původu v dozoru při prodeji, kde nedochází k úpravě potravin.