Popis studia a uplatnění

Magisterský studijní program pro obor Veterinární hygiena a ekologie


Zaměření studia

Magisterský studijní program pro obor Veterinární hygiena a ekologie je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Magisterské studium v oboru Veterinární hygiena a ekologie připravuje studenty na povolání veterinárního lékaře se stěžejním zaměřením na zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, dále na veterinární ekologii a infekční choroby zvířat a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu.

Uplatnění absolventa

Absolventi magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygieny a ekologie získávají kvalifikaci veterinárního lékaře  s diferenciací do oblasti veterinární ochrany veřejného zdraví se zaměřením zejména na zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, veterinární ekologii a infekční choroby a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu.

Uplatnění:

 • státní veterinární správa zejména při dozoru nad surovinami a potravinami živočišného původu při výrobě, distribuci a prodeji, včetně prodeje, kde dochází k úpravě potravin
 • další oblasti činnosti státní veterinární správy
 • veterinární ústavy
 • státní i soukromé veterinární laboratoře
 • asanační ústavy
 • inspekční orgány zemědělské a potravinářské inspekce
 • inspekční orgány ochrany životního prostředí
 • orgány obchodní inspekce
 • potravinářský průmysl, krmivářský průmysl
 • výzkumné ústavy
 • univerzity a střední školy
 • případně i jako soukromí veterinární lékaři

Požadavky a předpoklady - viz přijímací řízení

Studenty magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Magisterské studium v oboru Veterinární hygiena a ekologie je šestileté. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Studijní program obsahuje studijní předměty. Studijní program určuje, které předměty jsou zakončeny zkouškou.

Součástí státní rigorózní zkoušky je:

 • Hygiena a technologie masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Nákazy zvířat a legislativa
 • Choroby přežvýkavců a prasat


Student může zpracovat a obhájit v rámci jedné z dílčích rigorózních zkoušek rigorózní práci.

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici knihovna v SIC se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačové učebny s připojením na Internet s možností získávání poznatků prostřednictvím této počítačové sítě. 

Ukončení studia

Absolventy studia magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie se studenti stávají po vykonání státní rigorózní zkoušky. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní rigorózní zkoušky a je udělen titul „doktor veterinární medicíny“ ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno doktorským slibem při promoci.