Informace o přijímacím řízení

Magisterský studijní program pro obor Veterinární hygiena a ekologie


 

Přihláška: ELEKTRONICKÁ FORMA

 

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2018

 

Termín přijímací zkoušky: 11. a 12. června 2018

 

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

 • !! podepsanou přihlášku (vytištěnou elektronickou verzi)
 • ústřižek složenky (typ A) o zaplacení registračního poplatku/ nebo zaplatit bankovním převodem (elektronická přihláška vygeneruje platební předpis)
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání
 • poplatek za elektronickou přihlášku: 500 Kč
 • průměr prospěchu z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku (potvrzeno ze školy)


Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

 


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Sylva Řezáčová, Tel: +420 54156 2797, e-mail: rezacovas@vfu.cz

 

 

Podmínky přijetí ke studiu (ke stažení):

 • dosažení úplného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, které uchazeč doloží ověřenou kopií maturitního vysvědčení do 18. 6. 2018 na studijním oddělení fakulty

 • potvrzení zdravotní způsobilosti (formulář zde) uchazeče o studium od poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost na listinné formě přihlášky nebo na formuláři Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu

 • podání správně vyplněné přihlášky v elektronické a listinné formě se všemi souvisejícími přílohami v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 15. 3. 2018.
 • odpovídající znalosti z  biologie a chemie, ověřované přijímací zkouškou, která je tvořena písemným testem z biologie a chemie v rozsahu učební látky pro gymnázia. Písemný test z biologie se skládá z otázek s označením jedné správné odpovědi z několika možností, otázek, na které je nutno odpovědět jednoslovně nebo víceslovně, z obrázků, které je třeba správně popsat či identifikovat a z genetických příkladů, které je třeba spočítat. V písemném testu z chemie se odpověď vyjadřuje konkrétním vzorcem, chemickou rovnicí, schématem, nákresem či řešením početního příkladu. Test z biologie obsahuje celkem 37 otázek, správná odpověď je hodnocena 1 bodem, maximálně je možné z testu z biologie získat 37 bodů. Test z chemie obsahuje celkem 17 otázek, správná odpověď je hodnocena podle náročnosti 1 až 3 body, maximálně je možné z testu z chemie získat 37 bodů. Maximální počet bodů, které lze získat z písemného testu z biologie a chemie, je tak 74. Doba trvání písemného přijímacího testu z biologie a chemie je maximálně 120 minut od stanoveného začátku.
 • odpovídající prospěch ze střední školy. Prospěch ze střední školy je hodnocen pomocí bodů podle vysvědčení ze střední školy za 1., 2., 3. (závěrečné vysvědčení) a 4. ročník studia (pololetní vysvědčení), u víceletých středních škol jsou hodnoceny poslední 4 ročníky studia. Maximální celkový počet získaných bodů za prospěch ze střední školy je 20 (viz Příloha č. 1).

Přijetí bez přijimaček:   

 • uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia a současně složili maturitu z českého jazyka. Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch, tj. 94 bodů.

 • uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 2017/2018 v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 75 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP, resp. VŠP). Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch, tj. 94 bodů. Akceptovány budou pouze výsledky z termínů NSZ uskutečněných nejpozději do 28. 4. 2018 (včetně).

 • Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí mohou být zohledněny i doložené aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.), týkající se problematiky vybraného oboru studia. Za tuto aktivitu lze získat na základě posouzení děkankou od 0 do 20 bodů podle významnosti (viz Příloha č. 2). Akceptovány budou pouze podklady předané na studijní oddělení FVHE nejpozději do 18. 5. 2018. !Žádáme uchazeče, aby nezasílali v rámci svých aktivit svoje ročníkové práce, certifikáty o absolvování jazykových kurzů apod. Zasílejte prosím jenom aktivity, které jsou bodovány a uvedeny v rozpise.

   

  Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

         ROZPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ZA PROSPĚCH A DALŠÍ AKTIVITY

         TÉMATICKÉ OKRUHY, DOPORUČENÁ LITERATURA

         VZOROVÉ OTÁZKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (biologie, chemie, fyzika)

         PŘÍPRAVNÝ KURZ

         DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Počet přijímaných studentů:
96

 • Pro akademický rok 2018/2019 stanovuje děkanka nejvyšší možný počet studentů přijatých do 1 roku studia na 96.
 • Pro přijetí ke studiu je rozhodující pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů (zahrnuje hodnocení písemné zkoušky z biologie a chemie, hodnocení prospěchu z předchozího studia, výsledku Národní srovnávací zkoušky a aktivit nad rámec základního středoškolského studia) a také stanovený limit počtu přijímaných studentů. Ke studiu nemůže být přijat uchazeč, který získal z dílčí písemné přijímací zkoušky z biologie nebo chemie méně než 10 bodů. Přijímací řízení se koná pro všechny uchazeče v českém jazyce.
 • Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 11. a 12. 6. 2018. Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů v tomto řádném termínu dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkanka na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkanka uchazeči nejpozději 15 dnů před tímto termínem.
 • Rozhodnutí bude vydáno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Uchazeč má právo nahlížet do spisu na studijním oddělení fakulty po oznámení rozhodnutí.

 

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

 • brožury o studiu
 • složenky

Poštou je možné zaslat:

 • informace o studiu na FVHE – 50,- Kč

V případě zájmu pošlete uvedenou částku na účet VFU Brno (viz výše), zašlete originál ústřižku o zaplacení na studijní oddělení FVHE a brožura Vám bude obratem zaslána.