Přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu (Ph.D.)


D ě k a n Fakulty veterinární hygieny a ekologie VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

vypisuje přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu (Ph.D.)

Veterinární hygiena a ekologie s nástupem od 1. října 2019 ve studijních oborech:


4302V019: Veterinární ekologie
Tématické okruhy:

 1. Zdravotní stav ryb v otevřených a uzavřených akvakulturních systémech
 2. Vliv imunostimulačních přídavků v krmivech na zvýšenou odolnost ryb
 3. Zdravotní problematika v chovech včel
 4. Diagnostické postupy pro virové choroby včel
 5. Studium vlivu nanočástic kovů na vodní a půdní organismy
 6. Pozdní následky infekce hibernujícících netopýrů v období aktivity
 7. Imunitní odpověď netopýrů na infekci s ohledem na roční cyklus
 8. Luňák hnědý: genetická struktura, hybridizace a migrace v Palearktické oblasti
 9. Potravní chování luňáků červených významné z veterinárně sanitárních aspektů
 10. Plazmidy enterobakterií v šíření klinicky významné rezistence k antibiotikům – plasticita, fitness a horizontální přenos v bakteriálních populacích
 11. Analýza genomu patogenních kmenů Escherichia coli rezistentních k antimikrobiálním látkám za použití sekvenování nové generace a bioinformatiky
 12. Gramnegativní bakterie rezistentní ke klinicky významným antibiotikům v prostředí a koncept jednoho zdraví

4301V007: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Tématické okruhy:

 1. Globální revize luptoušů rodu Myrsidea (Phthiraptera: Amlycera)

 

4302V003: Hygiena a technologie potravin
Tématické okruhy:

 1. Analýza vybraných znaků jakosti jedlého podílu hlemýžďů v závislosti na jejich druhu a původu
 2. Detekce patogenních agens v raw potravinách s využitím molekulárních metod založených na  technologii xMAP
 3. Vliv tepelné úpravy na vybrané parametry kvality u ryb s různým obsahem tuku ve svalovině
 4. Fenotyp a genotyp bakterií mléčného kvašení izolovaných z potravin
 5. Funkční oligosacharidy v mléce a mléčných výrobcích
 6. Expoziční zdroje jódu pro populaci v ČR: zaměření na potraviny živočišného původu
 7. Charakteristika a toxigenní potenciál Bacillus cereus izolovaných z potravin
 8. Polycyklické aromatické uhlovodíky v potravinách
 9. Role potravin v šíření bakterií produkujících vybrané cytotoxiny
 10. Význam potravin v šíření antimikrobiální rezistence a faktorů virulence u enterokoků
 11. Hodnocení obsahových látek pylových zrn metodami romanovské spektrometrie a mikrospektrofotometrie
 12. Vývoj a charakterizace jedlých potravinářských obalů s přídavkem přírodních extraktů a esenciálních olejů (povlaky a filmy)
 13. Využití vedlejších produktů při výrobě potravin rostlinného původu

4302V011: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Tématické okruhy:

 1. Porovnání produkční účinnosti diet na bázi celých a odslupkovaných semen lupiny bílé (Lupinus albus) u nosnic užitkových
 2. Srovnání nutriční hodnoty svaloviny skotu s masnou a kombinovanou užitkovostí při pastevním chovu
 3. Srovnání produkce živin tří odrůd lupiny bílé
 4. Vliv genofondu perliček na produkční ukazatele, jatečnou hodnotu a kvalitu masa v závislosti na dietě a krmné technice  

4301V024: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Tématické okruhy:

 1. Úhyny a zdravotní stav jatečných zvířat ve vztahu k welfare


4302V016: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Tématické okruh

 1. Embrya různých druhů ryb při hodnocení toxicity psychofarmak jako alternativa k testu na Danio rerio
 2. Chronická dietární expozice vybraných nanočastic na ryby
 3. Interakce nanočástic stříbra a vybraných pesticidů na ryby
 4. Kombinovaná toxicita mikroplastů a vybraných pesticidů a farmak u ryb
 5. Mikroplasty ve vodním ekosystému a jejich toxicita pro ryby
 6. Musk sloučeniny a jejich efekty na necílové vodní organismy
 7. Porovnání citlivosti embryí různých druhů ryb při hodnocení toxických účinků pesticidů
 8. Vliv prostředí a  krmiva na koncentraci bisfenolu A v biologických matricích
 9. Využití celosamčí triploidní populace dánia pruhovaného k posouzení endokrinní disrupce

 
 • Uchazeči mohou být absolventi FVHE VFU Brno nebo FVL VFU Brno, případně fakult příbuzného zaměření.
 • Součástí přijímacího řízení je zkouška z širšího základu zvoleného vědního oboru.
 • K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně.


Přihláška:

 • Přihláška (k vyzvednutí u p. Šírové - studijní oddělení DSP, budova 15)
 • Ověřená fotokopie diplomu a vysvědčení o ukončení magisterského studijního programu nebo dodatku k diplomu
 • Životopis, příp. seznam publikací


Termín: do 21. června 2019 (první termín) / 31. srpna 2019 (druhý termín)


Studijní oddělení DSP (doktorský studijní program):

p. Šírová
Ústav výživy zvířat, Ústav zootechniky a zoohygieny, budova 15
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
telefon: 541 562 671
e-mail: sirovah@vfu.cz


- poskytne informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek