Přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu (Ph.D.)

D ě k a nka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

vypisuje přijímací řízení ke studiu  v doktorském studijním programu (Ph.D.)

Veterinární hygiena a ekologie s nástupem od 1. října 2017 ve studijních oborech:


 

4302V018: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

Tématické okruhy:

 1. Vybrané stopové prvky u psů
 2. Vliv tepelného namáhání na barvu potravin
 3. Transfer radiocesia u divokých prasat na Šumavě

4302V019: Veterinární ekologie

Tématické okruhy:

 1. Studium bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám za využití technologie nové generace sekvenování
 2. Gramnegativní bakterie rezistentní k antimikrobiálním látkám v prostředí
 3. Typizace koliformních bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám z potravinových zvířat
 4. Globální revize luptoušů rodu Myrsidea (Phthiraptera: Amblycera)
 5. Ekologie luptoušů rodu Menacanthus
 6. Hostitelská specifita všenek volně žijících ptáků ČR
 7. Analýza genealogie želvích kokcidií mikroskopickými a molekulárně genetickými metodami
 8. Diagnostické skríningové metody a jejich využití v detekci potenciálních patogenů v klíšťatech z ČR
 9. Schopnost vertikálního a horizontálního přenosu u přehlížených patogenních mikroorganismů v rámci systému hostitel - vektor – patogen
 10. Využití rostlin a půdních bezobratlých pro bioremediaci kontaminované půdy
 11. Sezónní dynamika vlivu patogenů a dalších stresorů na obojživelníky
 12. In vitro modely pro posouzení rizika toxických látek v životním prostředí pro ptáky a savce

4301V007: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Tématické okruhy:

 1. Monitoring infekčních nemocí u zoo zvířat
 2. Monitoring vybraných nemocí přenášených klíšťaty u zvířat
 3. Úspěšnost vypouštění ptáků do přírody po jejich ošetření v záchranných stanicích
 4. Morfologická a molekulárně genetická diverzita krevních prvoků plazů
 5. Hlodavci jako ústřední článek ohniska zoonotických nákaz
 6. Zdravotní problematika v chovech včel
 7. Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na vliv mnohočetných stresorů
 8. Normální hematologické a biochemické parametry netopýrů
 9. Sledování vybraných genetických a biochemických parametrů u lososovitých ryb v souvislosti se zefektivněním produkce v intenzivních chovech

 

4302V003: Hygiena a technologie potravin

Tématické okruhy:

 1. Studium a hodnocení změn polyfenolických látek barevných odrůd pšenice a jejich využití v cereálních výrobcích
 2. Studium vlastností bakterií izolovaných z prostředí provozoven stravovacích služeb i hotových pokrmů v ČR
 3. Studium vlivu různých druhů tepelné úpravy při přípravě hotových pokrmů na  přežívání a vlastnosti bakterií způsobující kažení potravin
 4. Bezpečnost a kvalita zchlazených pokrmů a potravin k přímé spotřebě v obchodní síti v ČR
 5. Druhové určení mléka metodou kapalinové chromatografie a hmotnostní  spektrometrie a ověření možností jejich využití v praxi
 6. Molekulární epidemiologie salmonelóz
 7. Molekulární epidemiologie listerióz s využitím metod sekvenace nové generace
 8. Vlastnosti a faktory virulence Escherichia coli izolovaných u drůbeže
 9. Sledování vlivu bakterií rodu Bacillus na kvalitu a bezpečnost potravin živočišného  původu
 10. Charakterizace kmenů bakterií mléčného kvašení z potravinového řetězce
 11. Zajištění bezpečnosti potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů
 12. Jakostní a další parametry biopotravin vs. potravin konvenčně vyrobených živočišného původu
 13. Dynamika změn významných nutričních a antinutričních parametrů medu
 14. Expoziční zdroje jódu pro populaci v ČR: zaměření na potraviny živočišného  původu
 15. Nové metody pro hodnocení výskytu kančího pachu ve vepřovém mase
 16. Hodnocení vlivu kastrace na zootechnické a jakostní parametry produkce vepřového masa
 17. Využití metod ddPCR a qPCR v kontrole potravin
 18. Hodnocení vlastností vybraných druhů jedlých květin v trvanlivých
  potravinářských výrobcích a pokrmech

 

4302V011: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena  vegetábilií

Tématické okruhy:

 1. Srovnání produkce živin tří odrůd lupiny bílé
 2. Zvýšení nutriční hodnoty semen lupiny bílé odslupkováním
 3. Srovnání nutriční hodnoty svaloviny skotu s masnou a kombinovanou užitkovostí při zachování stejné úrovně výživy
 4. Zhodnocení ukazatelů výkrmnosti, jatečné hodnoty a vnitřního prostředí mezi hybridním typem kachny pižmové a mezidruhovým hybridem kachny pižmové a pekingské

 

4301V024: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

Tématické okruhy:

 1. Kondice a zdravotní stav koček v útulku
 2. Welfare bažantí zvěře
 3. Stresové zatížení psů při veterinární péči
 4. Faktory ovlivňující welfare jatečných prasat
 5. Welfare v chovu kachny domácí
 6. Srovnání úrovně welfare při přepravě různých druhů exotických zvířat

4302V016: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

Tématické okruhy:

 1. Studium interakcí látek kontaminujících vodní prostředí u ryb
 2. Stanovení stopových množství farmak v biologických vzorcích s využitím metod dvoudimenzionální kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie
 3. Ryba jako bioindikátor interakcí látek kontaminujících sedimenty dna

 
 • Uchazeči mohou být absolventi FVHE VFU Brno nebo FVL VFU Brno, případně fakult  příbuzného zaměření.
 • Součástí přijímacího řízení je zkouška z širšího základu zvoleného vědního oboru.
 • K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně.


Přihláška:

 • Přihláška (k vyzvednutí u p. Šírové - studijní oddělení DSP, budova 15)
 • Ověřená fotokopie diplomu a vysvědčení o ukončení  magisterského studijního programu nebo dodatku k diplomu
 • Životopis, příp. seznam publikací 


Termín:  do 30. června  2017 (první termín) / 31. srpna  2017 (druhý termín)


Studijní oddělení DSP (doktorský studijní program):

p. Šírová
Ústav výživy zvířat, Ústav zootechniky a zoohygieny, budova 15
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
telefon: 541 562 671
e-mail: sirovah@vfu.cz

- poskytne informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek