Habilitační a profesorské řízení

Obory akreditované pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 1. Hygiena a technologie potravin
 2. Veřejné veterinární lékařství a toxikologie
 3. Ochrana zvířat a welfare
 4. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 5. Výživa, zootechnika a zoohygiena
 6. Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

 Habilitační řízení

 • Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování docentem.
 • Musí být výraznou osobností v oboru s prokazatelnou pedagogickou praxí při vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými zkušenostmi v přednáškové činnosti a v publikaci učebních textů pro studenty vysoké školy.
 • Musí prokázat schopnosti ve vedení studentů při jejich odborných a vědeckých pracích.
 • V oblasti vědecké a výzkumné činnosti musí prokázat přínos pro rozvoj oboru prokazatelnými výsledky a jejich publikací v kvalitních vědeckých časopisech s odpovídajícím ohlasem, prokázat aktivní působení v rámci prezentace dosažených výsledků na vědeckých setkáních a prokázat zkušenosti z řešení vědeckých a výzkumných projektů.
 • Musí prokázat aktivní působení v odborné a vědecké komunitě jako významný odborník v oboru. Musí se jednat o známou a uznávanou osobnost v oblasti vzdělávací, vědecko-výzkumné i v praxi na národní úrovni.

Pro rámcové posouzení předpokladů uchazeče o habilitační řízení jsou stanovena vědeckou radou doporučená kriteria pro habilitační řízení. Splnění doporučených kriterií pro habilitační řízení se u uchazeče o habilitační řízení předpokládá, avšak jejich splnění nemusí být zárukou naplnění požadovaných předpokladů pro jmenování docentem. Naplnění těchto předpokladů posuzuje habilitační komise a následně vědecká rada fakulty, případně univerzity.

 

Řízení ke jmenování profesorem

 • Uchazeč o jmenování profesorem musí splňovat předpoklady pro jmenování profesorem.
 • Musí být významnou osobností v oboru s prokazatelným přínosem v pedagogické činnosti při vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými významnými výsledky v přednáškové činnosti a v publikaci významných učebních textů pro studenty vysoké školy.
 • Musí prokázat schopnosti ve vedení studentů při jejich odborných a vědeckých pracích, studenti, jichž je školitelem, představující odbornou a vědeckou školu dokládající osobnost uchazeče.
 • V oblasti vědecké a výzkumné činnosti musí prokázat výrazný přínos pro rozvoj oboru prokazatelnými výsledky a jejich publikací ve významném počtu v kvalitních vědeckých časopisech s odpovídajícím mezinárodním ohlasem, prokázat aktivní působení v rámci prezentace dosažených výsledků na mezinárodních vědeckých setkáních a prokázat zkušenosti z řešení vědeckých a výzkumných projektů.
 • Musí prokázat aktivní působení v odborné a vědecké komunitě v oboru jako uznávaná osobnost mezinárodního dopadu. Musí se jednat o známou a mezinárodně uznávanou osobnost v oblasti vzdělávací, vědecko-výzkumné i v praxi prezentující mezinárodní poznatky a zkušenosti.

Pro rámcové posouzení předpokladů uchazeče o řízení ke jmenování profesorem jsou stanovena vědeckou radou doporučená kriteria pro řízení ke jmenování profesorem. Splnění kriterií pro řízení ke jmenování profesorem se u uchazeče o jmenovací řízení předpokládá, avšak jejich splnění nemusí být zárukou naplnění požadovaných předpokladů pro jmenování profesorem. Naplnění těchto předpokladů posuzuje komise pro řízení ke jmenování profesorem a následně vědecká rada fakulty a vědecká rada univerzity.

 

Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská řízení na VFU Brno

Doporučená kriteria pro habilitační a profesorská řízení na VFU Brno popisují v strukturované formě významné aktivity uchazeče o habilitační řízení nebo pro řízení ke jmenování profesorem a jejich naplnění uchazečem slouží pro rámcové posouzení jeho předpokladů pro habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem. Předpokládá se, že stanovená hodnota bude uchazečem splněna. Plnění doporučených kriterií pro habilitační a profesorská řízení uchazečem je jedním z podkladů pro vypracování stanoviska habilitační komise nebo stanoviska hodnotící komise ke jmenování profesorem a dále jedním z podkladů při rozhodování členů vědecké rady v rámci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

Při nesplnění doporučeného počtu u některého z uvedených ukazatelů je nutné, aby komise pro habilitační a profesorská řízení při doporučení uchazeče k dalšímu řízení uvedla důvody, které považuje za významné z hlediskaksá pedagogického, vědecko-výzkumného a celkového osobního profilu uchazeče, pro další pokračování habilitačního nebo profesorského řízení.

 

 

  KRITÉRIA (platné od roku 2015)
   
A Kritéria pedagogické práce habilitační řízení profesorské řízení
A1 Soustavná pedagogická činnost na VŠ (počet roků) min. 3* roky min. 5* roků
A2 Vědecko pedagogická hodnost x x
Vědecko pedagogická hodnost CSc., Ph.D., DrSc. (ano/ne) ano* ano*
Habilitace a získání titulu doc. (ano/ne)   ano*
A3 Pedagogické publikace celkem (učebnice + skripta) 2* 4*
Učebnice (autor nebo spoluautor) (počet)   1*
Skripta (v tištěné nebo elektronické podobě) (autor nebo spoluautor) (počet)   3*
Multimediální výukové programy (počet)    
Ostatní oponované učební materiály (počet)    
Přednášky na tuzemských univerzitách mimo VFU Brno (počet) 1* 2*
Přednášky na zahraničních univerzitách mimo VFU Brno (počet) 1* 2*
A4 Vědecká a odborná výchova studentů (počet celkem) 10* 20*
Obhájené práce DSP - školitel (počet)   3*
Obhájené práce DSP - školitel specialista (počet) 1*  
Školitel (školitel specialista) studentů DSP (počet)    
Obhájené bakalářské, diplomové, rigorózní a atestační práce (počet)    
A5 Garance výuky (počet celkem)   1*
Předseda oborové rady (počet)    
Člen oborové rady (počet)    
Garance výukového předmětu na univerzitě (počet)   1*
B Kritéria vědecké práce habilitační řízení profesorské řízení
B1 Publikační aktivity celkem (počet B2+B4+B6+B7) 50* 80*
B2 Původní vědecké práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech s IF (počet celkem) 15* 30*
B3 Další ukazatele publikační činnosti ve vědeckých časopisech x x
Z B2 jako prvný nebo korespondující autor (počet) 5* 10*
Z B2 společné publikace se zahraničními pracovišti (počet) 3* 5*
Součet IF všech vědeckých prací 15* 30*
Citace (SCI) - bez autocitací (počet) 20* 50*
H-index 4* 8*
B4 Přehledné práce in extenso ve vědeckých časopisech s IF (počet celkem)    
B5 Původní odborné práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech bez IF (počet celkem)    
B6 Odborné práce publikované in extenso v odborných časopisech (počet celkem)    
B7 Sympozia a vědecké konference (počet celkem)    
Abstrakta ve sbornících z tuzemských vědeckých konferencí (počet)    
Abstrakta ve sbornících ze zahraničních vědeckých konferencí (počet)    
Příspěvky na tuzemských vědeckých konferencích publikované ve sbornících (počet)    
Příspěvky na zahraničních vědeckých konferencí publikované ve sbornících (počet)    
Abstrakta příspěvků zveřejněných ve sbornících s IF (počet)    
B8 Vyžádané přednášky na sympoziích a konferencích (počet celkem)    
Vyžádané přednášky na tuzemských vědeckých konferencích (počet )    
Vyžádané přednášky na zahraničních vědeckých konferencích (počet)    
B9 Výzkumné projekty obhájené nebo řešené (počet celkem) 3* 7*
Granty, výzkumné záměry, centra obhájené nebo řešené v rámci CEP - hlavní řešitel nebo spoluřešitel (počet) 1* 5*
Projekty Vnitřní grantové agentury VFU Brno (IGA, VFU) (počet)    
Ostatní výzkumné projekty a úkoly (počet)    
B10 Další výstupy z vědecké a výzkumné činnosti (počet celkem)    
Patent (počet)    
Užitný vzor (počet)    
Certifikovaná metodika (počet)    
Vyžádané odborné přednášky (počet)    
Poradenská činnost (počet)    
C Kritéria dokládající osobnost uchazeče habilitační řízení profesorské řízení
C1 Členství ve vědeckých a redakčních radách (počet)    
Členství ve vědeckých radách tuzemských (počet)    
Členství ve vědeckých radách zahraničních (počet)    
Členství v redakčních radách tuzemských (počet)    
Členství v redakčních radách zahraničních (počet)    
C2 Členství v komisích výzkumných agentur a vědeckých výborech (počet celkem)    
Členství v komisích výzkumných agentur (počet)    
Členství ve vědeckých výborech(počet)    
C3 Členství ve vědeckých společnostech (počet celkem)    
Členství ve vědeckcýh společnostech tuzemských (počet)    
Členství ve vědeckcýh společnostech zahraničních (počet)    
C4 Vypracování posudků (počet celkem)    
Lektorské posudky na vědecké články (počet)    
Posudky na habilitační práce (počet)    
Posudky na bakalářské, diplomové, rigorózní a atestační práce (počet)    
C5 Organizace vědeckých sympozií a konferencí (počet)    
Člen vědeckého výboru tuzemských (počet)    
Člen organizačního výboru tuzenských (počet)    
Člen vědeckého výboru zahraničních (počet)    
Člen organizačního výboru zahraničních (počet)    
C6 Ocenění za pedag. a vědecko výzkumnou činnost (počet celkem)    
Pedagogická ocenění (počet)    
Vědecká ocenění (počet)    
Ostatní ocenění (počet)    
C7 Spolupráce s praxí (počet smluv)    


* Doporučený počet