Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol.

Těmito finančními prostředky jsou dotovány v souladu s příslušnými právními předpisy projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva. Projekty Fondu rozvoje vysokých škol mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysokých škol a proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy - viz § 18 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).


Přehled řešených projektů

FRVŠ 2013

Tématický okruh Číslo projektu Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč)
A 875 Bártová  2150 Inovace mikroskopické laboratoře pro praktickou výuku studentů v předmětu biologie a genetiky 994
A 940 Beklová  2190 Rozvoj výukové analytické laboratoře Ústavu veterinární ekologie a ochrany životního prostředí 1733
G4 965 Němcová   Metoda stanovení toxických účinků environmentálních polutantů na chvostoskoky (Folsomia candida) 120
G4 966 Mikulášková  2190 Metoda stanovení toxicity účinků environmentálních polutantů na rostlinu salát setý (Lactuca sativa) 110
Celkem 4 projekty     2957

 

FRVŠ 2012

Tematický okruh Řešitel (č. projektu) Název
Aa Tremlová Rozvoj pracoviště pro laboratorní analýzy potravin rostlinného původu
F6a Šucman Inovace praktických cvičení předmětu Instrumentální metody analýzy látek v potravinách
G4 Jírová Inovace výuky předmětu Cizorodé látky v potravinách zavedením moderních extrakčních postupů vhodných pro izolaci xenobiotik z biotických matric
F3d Štercová Multimediální studijní materiál "Chemická analýza krmiv" pro výuku předmětu Výživa a dietetika I a Výživa hospodářských zvířat
Celkem 4 projektyFRVŠ 2011

Tematický okruh Řešitel (č. projektu) Název
F3 Bártová (2278) Multimediální průvodce praktickou výukou biologie a genetiky
F3 Cupáková (204) Multimediální text Bakteriální původci alimentárních onemocnění
F5 Vošmerová (882) Multimediální učební texty pro výuku ekologické legislativy
F6 Stoupalová (2173) Zavedení moderních extrakčních metod do praktického cvičení z předmětu Cizorodé látky v potravinách
A Buchtová (1079) Inovace laboratoří rozšiřující praktickou výuku disciplin pro oblast kontrol bezpečnost a jakosti potravin
G4 Dominik (1396) Optimalizace hodnocení texturních parametrů masa a masných výrobků v závislosti na chemickém složení
G4 Štilárková (2180) Mikrometoda stanovení toxických účinků chemických látek a odpadů na okřehek menší (Lemna minor)
Celkem 7 projektů
FRVŠ 2010

Tematický okruh Řešitel Název
F3 Bednář Inovace výuky předmětů chemie a verinární chemie na fakultách Vetrinární a farmacutické university v Brně - Stanovení pH a
G4 Soukupová (DSP) Mikrometoda stanovení toxických účinků chemických látek a odpadů na okřehek menší (Lemna minor)
Celkem 2 projektyFRVŠ 2009

Tematický okruh Řešitel Název
G3 Kovářová Zkvalitnění výuky předmětu Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody - rozšíření o problematiku využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace POPs
Aa Dračková Inovace a rozvoj integrované praktické výuky hygieny a technologie potravin zavedením rychlé extrakční metody pro izolaci lipofilních látek
Aa Pikula Inovace výuky předmětů Choroby zvěře a Choroby ryb a včel o diagnostické využití průtokové cytometrie
F4 Hemalová Inovace výuky předmětu Technologie a hygiena potravin rostlinného původu II, v prezenční a kombinované formě.
G4 Valentiková Odběry krve od vybraných druhů volně žijících zvířat a zpracování vzorků - multimediální výukové DVD
F4 Banďouchová Choroby lovné zvěře - multimediální výuková pomůcka
Celkem 6 projektůFRVŠ 2008

Tematický okruh Řešitel Název
Aa Smutná Inovace a rozvoj vybavení víceúčelové laboratoře pro praktickou výuku biochemie pro celouniverzitní potřeby
F1 Čelechovská Moderní metody výuky předmětu Matematické základy pro potravinářství
F4 Horáková Multimediální databáze skladištních škůdců
F3 Chloupek J. Multimediální učební texty Mikroklimatická měření ve stájích pro hospodářská zvířata
F3 Cupáková Výuková videa pro předmět mikrobiologie potravin
F3 Navrátilová Multimediální podpora praktické výuky Hygieny produkce mléka
F3 Buchtová Multimediální texty pro podporu výuky o systémech bezpečnosti potravin živočišného původu
F3 Široká Multimediální texty pro výuku praktických cvičení z toxikologie
F3 Baranyiová Multimediální doplňky pro výuku chování zvířat
G3 Mácová Inovace předmětu Toxikologie - rozšíření o problematiku hodnocení toxicity látek
Celkem 10 projektůFRVŠ 2007

Tematický okruh Řešitel Název
F4 Dvořák Inovace cvičení z Radiobiologie potravin a radiobiologických vyšetřovacích metod
F6 Páč Fyzikální a koloidní chemie - inovace praktických cvičení předmětu a jeho multimediální zpřístupnění na webových stránkách Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
F6 Macharáčková Zkvalitnění laboratorního cvičení z organické chemie
B Pikula Veterinární anglicko-česká a česko-anglická terminologie (rozšířené vydání)
F3 Baranyiová Multimediální dokumentace chování zvířat
G3 Havelková Svobodová Rozšíření výuky toxikologie o problematiku využití biochemických markerů kontaminace
F3 Modrá Videofilm - Vyšetřování hromadných otrav savců, ptáků, ryb a včel
A/b Černý Zřízení počítačových učeben a audiovizuálních laboratoří pro praktickou výuku studentů všech studijních programů fakulty v nově vybudovaném Pavilonu hygieny
A/a Straková Modernizace a rozšíření laboratoře pro elementární analýzu CHNS
Celkem 9 projektůFRVŠ 2006

Tematický okruh Řešitel Název
Aa Beklová Inovace a rozvoj laboratoře pro praktickou výuku ekotoxikologie a chemie životního prostředí
F3 Bednář Multimediální podpora praktické výuky chemie na fakultách Veterinární a farmaceutické university Brno
G4 Přibylová Detekce geneticky modifikovaných brambor nesoucích gen pro fungicidní peptid z amarantu.
Aa Steinhauserová Inovace technologické dílny pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů
F3 Janštová Multimediální podpora výuky Hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků
F3 Cupáková Multimediální atlas pro výuku mikrobiologie potravin
F5 Chloupek P. Multimediální učební texty pro výuku veterinární a potravinářské legislativy
F4 Tichá Multimediální skriptum Zemědělské plodiny v českém a anglickém jazyce
F3 Baranyiová Multimediální studijní prameny o chování zvířat
Aa Tremlová Laboratoř pro výuku a tvůrčí činnost studentů v oblasti analýz vegetabilních potravin
F5 Pištěková Multimediální text pro výuku ekonomiky veterinární činnosti
F3 Modrá Inovace předmětu toxikologie potravin - zavedení výuky metod plynové chromatografie ke stanovení reziduí pesticidů v potravinách
Celkem 10 projektů