IGA (Interní grantová agentura VFU Brno)

Cílem grantů poskytovaných IGA VFU Brno je stimulace a posílení tvůrčí vědecké práce na univerzitě institucionální podporou kvalitních projektů především badatelského charakteru, které budou vytvářet předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu a je určena zejména začínajícím akademickým pracovníkům VFU Brno a jejím studentům.

 

Bližší informace - zde.


Přehled řešených (financovaných) projektů

 

IGA 2016

 

Číslo projektu Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč)
205/2016/FVHE Mgr. Pavla Sehonová 2390 Rezidua antidepresiv v povrchových vodách - vliv na raná vývojová stádia ryb  
222/2016/FVHE MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D. 2190 Citlivost spor mikrosporidie Nosema ceranae k dezinfekčním činidlům  
207/2016/FVHE Ing. Vladimíra Enevová  2390 Vliv solné koupele na vybrané ukazatele pstruha duhového při léčbě proliferativního onemocnění ledvin  
226/2016/FVHE Mgr. Ing. Veronika Kováčová  2190 In vitro buněčný model pro hodnocení účinku léčiv na vybrané druhy zvěře  
201/2016/FVHE MSc. Đorđević Đani 2350 Použití různých přípravků nahrazujících kuchyňskou sůl na senzorické vlastnosti sushi a obsah sodíku  
214/2016/FVHE Mgr. Blanka Zábrodská 2340 Vliv porušení medu sacharidovými sirupy na jeho jakost a zdravotní nezávadnost  
219/2016/FVHE Mgr. Eva Jelínková 2190 Antibiotická rezistence ichtyo-patogenních kmenů aeromonád v kaprovém rybníkářství  
203/2016/FVHE MVDr. Pavlína Navrátilová, Ph.D. 2340 Stanovení nutričně významných látek v kobylím mléce  
221/2016/FVHE Mgr. Petr Linhart 2190 Endoparazitární infekce u středoevropských netopýrů  
230/2016/FVHE MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM  2190 Posouzení zdravotního stavu dravců a sov v záchranných centrech: biochemická, hematologická a parazitologická studie  
213/2016/FVHE MVDr. Lenka Necidová, Ph.D. 2340 Zajištění bezpečnosti a údržnosti vybraných potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů  
224/2016/FVHE Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D. 2190 Nejvýznamnější nákazy obojživelníků ve volné přírodě a v záchranných chovech  
220/2016/FVHE Mgr. Kristýna Jánová 2190 Vliv probiotik na míru oxidativního stresu u pstruha duhového po infekci bakterií Aeromonas salmonicida  
208/2016/FVHE Ing. Fouad Ali Abdullah ABDULLAH 2350 Vliv balení na vybrané parametry čerstvosti masa kuřecích brojlerů z bio chovů  
210/2016/FVHE Mgr. Jana Pokorná, Ph.D.  2210 Hodnoceni exotického a tuzemského ovoce českého trhu z pohledu kvality, antioxidační aktivity a fází zralosti  
225/2016/FVHE MVDr. Simona Tesařová  2350 Srovnání chemických parametrů masa a orgánů divokých prasat ve vybraných lokalitách České republiky  
202/2016/FVHE Ing. Alena Jurčeková 2350 Identifikace Helicobacter spp. s využitím metody sekvenování  
215/2016/FVHE Mgr. Stanislav Kolenčík  2150 Molekulární taxonomie všenek (Phthiraptera) ptáků Latinské Ameriky  
228/2016/FVHE MVDr. Simona Kovaříková, PhD.  2390 Zdravotní problematika starších koček v útulcích s ohledem na jejich potřeby  
229/2016/FVHE Mgr. Eliška Pospíšilová   Vliv zpracovatelských technologií a izolačních postupů na kvalitu DNA v tuňákových výrobcích  
206/2016/FVHE MVDr. Zuzana Tomáštíková   Stanovení diverzity Listeria monocytogenes v potravinovém řetězci v České republice  
Celkem 21 projektů    

 

IGA 2015

Číslo projektu Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč)
231/2015/FVHE MVDr. Ivana PAPEŽÍKOVÁ, Ph.D. 2190 Vliv kyseliny šťavelové na roztoče Varroa destructor a na jeho hostitele včelu medonosnou (Apis mellifera)  
226/2015/FVHE Mgr. Pavla Sehonová 2390 Účinky vybraných léčiv kontaminujících povrchové vody na raná vývojová stádia ryb  
238/2015/FVHE MVDr. Ľubomír Pojezdal 2190 Porovnanie efektivity identifikácie pôvodcu vírusovej hemoragickej septikémie pomocou real-time RT-PCR a RT-PCR na terénnych izolátoch z Českej republiky  
249/2015/FVHE MVDr. Nina CHARVATOVÁ 2390 Vyhodnocení vlivu fluorochinolonu enrofloxacinu na genovou expresi a na parametry oxidativního stresu u dania pruhovaného (Danio rerio)  
214/2015/FVHE Mgr. Kateřina Sedláková 2220 Využití lupinových semen v dietách určených pro výkrm brojlerových kuřat  
209/2015/FVHE Mgr. Blanka Zábrodská 2190 Detekce aktuálních způsobů falšování medu  
225/2015/FVHE Lívia CHMELOVÁ 2390 Vliv léčebných koupelí v roztoku formaldehydu a NaCl na ryby se zaměřením na imunitní systém.  
246/2015/FVHE Zdenka Marková 2190 Sledování vývoje proliferativního onemocnění ledvin v podmínkách intenzivního chovu lososovitých ryb s využitím imunohistochemické diagnostiky.  
215/2015/FVHE Katerina KOUKALOVA   Využití molekulárních metod k charakterizaci izolátů MRSA v potravinovém řetězci  
229/2015/FVHE Mgr. Ing. Veronika KOVACOVA 2190 Aktivace vrozené imunitní odpovědi netopýrů na infekci plísní Pseudogymnoascus destructans  
237/2015/FVHE Mgr. Tomáš Král 2390 Stanovení specií rtuti ve tkáních kormorána velkého (Phalacrocorax carbo)  
248/2015/FVHE Ing. Vladimíra ENEVOVÁ 2390 Hodnocení účinků tonalidu na vybrané druhy ryb s důrazem na posouzení endokrinní disrupce  
239/2015/FVHE MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM 2190 Referenční hodnoty biochemických a hematologických parametrů krve u netopýra velkého (Myotis myotis)  
228/2015/FVHE Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D 2210 Detekce hrachové bílkoviny v masných výrobcích mikroskopickými metodami  
235/2015/FVHE Mgr. Miroslava Mikšíková 2190 Stanovení akutního toxického účinku imidaclopridu a permetrinu pro buněčné linie netopýra velkého Myotis myotis  
217/2015/FVHE Mgr. Ivana JAMBOROVÁ 2150 Plazmidově kódovaná rezistence k cefalosporinům a fluorochinolonům u izolátů Escherichia coli z vrány americké  
212/2015/FVHE Lenka NECIDOVA 2340 Sledování mikrobiologické kvality a bezpečnosti vybraných potravin živočišného původu z pohledu platné legislativy a použitých konzervantů  
242/2015/FVHE Mgr. Hana DOBIÁŠOVÁ 2150 Diverzita a evoluce plazmidů u bakterií produkujících karbapenemázy z racků australských  
219/2015/FVHE Mgr., Matej KAUTMAN 2150 Zoonotické bakteriální patogeny v klíšťatech Hyalomma aegyptium  
Celkem 19 projektů    

 

IGA 2014

Číslo projektu Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč)
33/2014/FVHE Mgr. Barbora Němcová  2190 Efekt platinových kovů na reprodukci půdního kroužkovce – roupice druhu Enchytraeus crypticus  188
23/2014/FVHE Mgr. Miroslava Mikšíková  2190 Monitoring výskytu vztekliny a reziduí těžkých kovů u středoevropských netopýrů 474
24/2014/FVHE Mgr. Zdeňka Soukupová 2190 Možnosti terapie nematodózy lososovitých ryb chovaných v recirkulačním systému dánského typu  340
27/2014/FVHE MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.  2210 Průkaz mléčné bílkoviny a karagenanů v masných výrobcích 327
1/2014/FVHE MVDr. Jana Krejcarová  2220 Využití rakytníkových výlisků v dietě užitkových nosnic 311
32/2014/FVHE Mgr. Zuzana Králová  2190 Optimalizace metod pro stanovení methylrtuti ve vodním ekosystému  233
31/2014/FVHE Ing. Josef Vakula  2390 Vliv T-2 toxinu na parametry oxidativního stresu u pstruhů duhových (Oncorhynchus mykiss) 310
4/2014/FVHE MVDr. Dana Živná  2390 Účinky kyseliny salicylové a ciprofloxacinu na ryby se zaměřením na vybrané parametry oxidativního stresu  332
25/2014/FVHE MVDr. Lucia Hodulová  2340 Kolostrum jako zdroj významných biomolekul a jejich dynamika v průběhu laktace  363
13/2014/FVHE Mgr. Hana Dobiášová  2150 Rozšíření a diverzita IncX plazmidů nesoucích geny rezistence ke klinicky významným antibiotikům u Enterobacteriaceae 425
15/2014/FVHE Mgr. Matej Kautman  2150 Skrytá hrozba želvích klíšťat? Virus krymsko-konžské hemoragické horečky v klíšťatech Hyalomma aegyptium 268
12/2014/FVHE Mgr. Ivana Jamborová  2150 Escherichia coli ST131: molekulárně-biologické srovnání epidemiologicky významného, multirezistentního klonu z různých zdrojů 383
11/2014/FVHE MVDr. Markéta Rybářová  2150 Distribuce a biodiverzita babesií v klíštěti obecném (Ixodes ricinus) na jižní Moravě 239
6/2014/FVHE MVDr. Nela Dvořáková  2150 Biodiverzita a fylogenetické vztahy krevních parazitů u sladkovodních želv jihovýchodní a východní Asie 180
17/2014/FVHE Mgr. Veronika Oravcová  2150 Epidemiologická příbuznost klinicky významných enterokoků rezistentních k vankomycinu získaných z nemocnice, z čističky odpadních vod a z vodního ptactva 343
34/2014/FVHE RNDr. Milena Bušová, CSc.  2110 Využití metalothioneinů u ryb jako biomarkerů kontaminace vodního prostředí 244
3/2014/FVHE MVDr. Marta Bartošková  1660 Využití metody RT-PCR při vyhodnocení vlivu vybraných léčiv na genovou expresi u dania pruhovaného (Danio rerio) 353
Celkem 17 projektů    5 313

 

IGA 2013

Číslo projektu Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč)
IG232211 Kostelníková   Identifikace parciální sekvence genu kódujícího alergenní protein pravalbumin tresky aljašské metodou real-time PCR 192
IG232341 Skočková  2340 Výskyt bakterií z čeledi Enterobacteriaceae s produkcí ECBL v syrovém mléce a mechanismy jejich rezistence 277
IG232193 Králová  2190 Syntetické vonné látky a jejich distribuce do složek životního prostředí 132
IG232192 Jírová   Prioritní organické polutanty na bázi organohalogenovaných sloučenin a jejich distribuce ve vodním ekosystému 239
IG232342 Janštová  2340 Sledování dynamiky růstu vyraných mikroorganismů v potravinách určených k přímé spotřebě při použití různých konzervačních prostředků a způsobů balení 333
IG232191 Heger  2190 Studium interakce estradiolu jako endokrinního disruptoru s DNA 334
IG232231 Humpolcová   Srovnání profilu mastných kyselin ve svalovině bažantů a orebic 357
IG232351 Bořilová  2350 Aplikace mikrobiologicých a molekulárně genetických metod pro detekci, izolaci a typizaci Helicobacter pullorum 248
IG232392 Bednář  2609 Kapr obecný jako modelový organismus pro hodnocení vlivu moderních pesticidů na vznik oxidativního stresu 297
IG232391 Hutařová  2390 Využití biogenních aminů pro určení hygienické kvality zvěřiny zaječí zvěře 94
IG232195 Škochová   Využití kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTA) při terapii intoxikace olovem u ptačích embryí 272
IG232352 Nesvatbová   Druhová identifikace masa volně žijící zvěře pomocí molekulárně tenetických metod 252
IG232194 Cutáková  2190 Fenotypizace leukocytů u sivenů amerických s využitím průtokové cytometrie 194
IG232196 Kováčová  2190 Transkriptomická analýza reakce netopýrů na infekci Geomyces destructants 497
IG232393 Divišová  2390 Stanovení tetracyklinových, sulfonamidových a fluorochinolonových antibiotik v biologických matricích s využitím online extrakce na pevné fázi přímo spojené s kapalinovou chromatografií a tandemovou hmotnostní spektrometrií 253
IG232396 Želinská  2390 Sledování dopadu působení stresu na iminitní systém brojlerovýchkuřat na základě stanovení pterinů v krevní plazmě 233
IG232395 Ševčíková  2390 Vliv oxichloridu měďnatého na vývojová stádia vodních organizmů 285
IG232397 Matejová  2390 Hodnocení vlivu deoxynivalenolu na vybrané ukazatele imunitního systému ryb 342
IG232394 Pána   Využití metody RT-PCR v diagnostice genové exprese u dania pruhovaného vystaveného účinku norfloxacinu 375
Celkem 19 projektů   5206

 

IGA 2012

Řešitel Název
Němcová Barbora Zavedení chovu a metodiky testu toxicity s Folsomia candida
Járová Kateřina Možnosti stanovení reziduí léčiv v exkrementech hospodářských zvířat
Gajdová Lenka Rtuť v srsti psů před a po aplikaci vakcíny s konzervačním činidlem thiomersal
Milulášková Hana Studium fytotoxických účinků platinových kovů na rostliny kultivované v hydroponii
Živná Dana Stanovení toxicity kyseliny acetylsalicylové pro ryby se zaměřením na vybrané parametry oxidativního stresu
Blahová Jana Ryby jako indikátorové organismy pro hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na kvalitu vybraných vodních toků s důrazem na identifikaci potenciálních endokrinních disruptorů
Maršálek Petr Stanovení antikoagulačních rodenticidů metodou plynové chromatografie s tandemovou hmotností spektrometrií v tkáních zvířat
Rusníková Lucie Kvalita rostlinných olejů z hlediska výživy
Bartošková Marta Využití metody RT-PCR v diagnostice genové exprese u dánia pruhovaného (Danio rerio) vystaveného účinku ibuprofenu
Ondráček Karel Riziko kombinované expozice cyanotoxiny, inhibitory acetylcholinesterazy a antikoagulanty pro embrya Xenopus laevis
Král Jiří Papilomatóza srnce obecného (Capreolus capreolus)
Škochová Hana Vliv kadmia a zinku na vývoj ptačích embryí a líhnivost kuřat
Janštová Bohdana Sledování vybraných parametrů bezpečnosti a jakosti potravin z pohledu možné sekundární kontaminace patogenními mikroorganismy
Svobodová Irena Posouzení jakosti masa černé zvěře v závislosti na různých způsobech skladování po odlovení
Navrátil Lukáš Cyanotoxiny v rybí svalovině - vliv na aktivitu vody
Kašpar Ladislav Vliv různého podílu rybí suroviny ve výrobku na jeho chemické složení a senzorické vlastnosti
Kounek Filip Ektoparazité volně žijících ptáků v horách jižního Vietnamu
Ošťádalová Martina Vliv vybraných enzymových preparátů na senzorickou a výživovou hodnotu pečiva a posouzení významných parametrů metodou analýzy obrazu
Dvořáková Nela Biodiverzita a prevalence krevních parazitů u importovaných sladkovodních želv tropické Afriky
Machačová Tereza Seroprevalence Toxoplasma gondii a Neospora caninum u oslů, koní a vodních buvolů v Itálii
Talandová Využití fluorescenčních metod k detekci rizikových látek potravin-rosltinné alergeny, kostní úlomky
Celkem – 21 projektůIGA 2011

Řešitel Název
Hostovský Martin Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u ryb po dlouhodobém působení triazinů
Chloupek Petr Sledování vybraných parametrů masa pernaté zvěře z pohledu ochrany veřejného zdraví
Hutařová Zdeňka Kachna divoká (Anas platyrhynchos) jako bioindikátor kontaminace vodního ekosystému olovem
Hudečková Petra Zařazení rostlinných olejů do krmných směsí nosnic a jejich vliv na kvalitu vajec
Mikulášková Hana Využití rostlinných indikátorů pro zhodnocení úrovně kontaminace prostředí platinovými kovy
Ševčíková Marie Obsah kovů ve tkáních ryb z nádrží Skalka a Želivka a jejich podíl na vzniku oxidativního stresu u ryb
Jůzl Radovan Vliv výživy na jateční hodnotu a kvalitu masa orebice chukar
Žďárský Michal Působení ionizujícícho záření na rezidua pesticidů ve vodním prostředí použitím biotestu na Artemia franciscana
Král Jiří Perorální toxicita purifikovaných mikrocystinů pro ptáky
Zelníčková Lenka Zvěř jako indikátor kontaminace životního prostředí 
Baláž Vojtěch  Výskyt původce chytridiomykózy u obojživelníků Kamerunu
Pavlík Zdeněk Zlepšení nutriční hodnoty masných výrobků, přídavkem olejů s obsahem mastných kyselin řady n-3 a přírodních antioxidantů
Tauferová Alexandra Stanovení významných barviv u vybraných produktů rostlinného původu a sledování jejich změn v závislosti na technologických operacích a skladovacích podmínkách
Steinhauserová Pavla  Stanovení obsahu jódu ve skupině masných výrobků typu "fermentovaná masa" pořízených na trhu ČR
Ondráček Karel Riziko kontaminované expozice ptáků cyanotoxiny, inhibitory acetylcholinesterázy a antikoagulanty
Osičková Jitka Riziko kombinované expozice ptáků nesteroidním antiflogistikům a olovu
Soukupová-Bednářová Ivana Studium účinků vybraných platinových kovů na zástupce producentů ve vodních ekosystémech
Talašová-Veselá Helena Nová elektrochemická metoda pro stanovení akrylamidu v potravinách a krmivech
Sychra Oldřich  Ektoparazité volně žijících ptáků v jižním Vietnamu
Ruprichová Lenka Zastoupení potenciálních alergenů v mléčných výrobcích
Celkem –  20 projektů


IGA 2010

Řešitel Název
Albrechtová Antibiotická rezistence u kmenů Escherichia coli kolonizujících trávicí trakt psů, koček a zvířat chovaných v zoologických zahradách
Harkabusová Sledování obsahu arsenu v rybách z řek v okolí Brna
Prášková Vliv účinků léčiv detekovaných v našich tocích na vodní organismy.
Steinhauserová Studium obsahu mastných kyselin/sodíku u vybraných tepelně opracovaných a fermentovaných masných výrobků na trhu v ČR/EU vzhledem k možným zdravotním nebo nutričním tvrzením.
Procházková Využití moderních instrumentálních analytických metod pro hodnocení fyzikálně-chemických parametrů medu a mléka z hlediska jakosti a zdravotní nezávadnosti pro spotřebitele.
Tauferová Stanovení biologicky aktivních látek u vybraných produktů rostlinného původu
Banďouchová Účinky subletální expozice zajíce polního pesticidům na průběh infekce Francisella tularensis
Damková Vliv cyanotoxinů a olova na reprodukci ptáků
Vitula Biochemické parametry u koroptve polní (Perdix perdix) – referenční rozmezí
Tománková Kvalitativní a kvantitativní analýza organických těkavých látek pro indikaci čerstvosti a zdravotní nezávadnosti baleného drůbežího masa
Kenšová Speciace rtuti z pohledu bezpečnosti potravin-ryb z významných rybářských revírů ČR
Žďárský Morfologické změny na Artemia franciscana vlivem ionizujícího záření
Pospiech Optimalizace histochemických a imunohistochemických vyšetření pro mikroskopii potravin.
Plhalová Studium akutních a subchronických účinků pesticidů na ryby
Karásková Změny chemického složení těla bažantích kuřat v průběhu ontogenetického vývoje s cílem optimalizovat krmné směsi
Blahová Studium zátěže vodního ekosystému vybranými organickými polutanty stanovením jejich obsahu ve žluči ryb.
Celkem – 16 projektůIGA 2009

Řešitel Název
Kubíčková MUSK sloučeniny jako významný kontaminant životního prostředí
Damková Využití aviárního reprodukčního testu pro hodnocení účinku vybraných toxikantů
Řezáčová-Lukášková Standardizace imunohistochemického stanovení pšeničné bíkoviny v masných výrobcích
Brychta Listeria monocytogenes - tvorba biofilmu na podlahových površích v potravinářském průmyslu, účinnost desinfekce
Kružíková