IVA (Interní vzdělávací agentura VFU Brno)

Cílem grantů poskytovaných IVA VFU Brno je:

  • tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti
  • podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole
  • profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Bližší informace - zde.


Přehled řešených (financovaných) projektů

IVA 2016

 

Číslo projektu Řešitel Ústav Název projektu Krácení fiancí
2016FVHE/2210/41 Běhalová 2210 Grafické vyjádření složek u vybraných surovin a potravin rostlinného původu - účební pomůcky  
2016FVHE/2230/46 Blovská 2230 Plemena psů skupiny FCI I ANO
2016FVHE/2230/47 Bradáčová 2230 Plemena koček chovaná v České republice  
2016FVHE/2390/62 Doubková 2390 Postery s principy instrumentálních metod  
2016FVHE/2340/55 Janská 2340 Zkvalitnění výuky chemických laboratorních metod se zaměřením na metodu FT-NIR spektrometrie  
2016FVHE/2190/39 Jelínková 2190 Přehled nejčastěji se vyskytujících chorob ryb v České republice  
2016FVHE/2220/45 Kopálová 2220 Nutriční managment psa a kočky ANO
2016FVHE/2210/43 Kurciníková 2210 Zavedení vzorové dokumentace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 do praktické výuky předmětu "Management potravinářské laboratoře ANO
2016FVHE/2240/52 Lněničková 2240 Vybrané úlohy z praktických cvičení předmětu Analýza surovin rostlinného původu  
2016FVHE/2210/44 Luňáková 2210 Průkaz falšování potravin ANO
2016FVHE/2340/56 Mahdalová 2340 Inovace a rozšíření výuky mlékárenských technologií se zaměřením na problematiku kysaných mléčných výrobků  
2016FVHE/2380/60 Machovcová 2390 Etologie koní - multimediální učební pomůcka zaměřená na projevy chování koní  
2016FVHE/2390/63 Malíková 2390 Vytvoření multimediálního výukového textu pro nový předmět Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny  
2016FVHE/2150/34 Marková 2150 Tvorba pracovních listů pro praktickou výuku předmětů Biologie a Biologie a molekulárně biologické metody ANO
2016FVHE/2230/48 Miniariková 2230 Plemena psů skupiny FCI II chovaná v České republice ANO
2016FVHE/2190/40 Piaček 2190 Sokolnictví: chov, výcvik a nemoci dravců  
2016FVHE/2340/57 Polková 2340 Rozšíření výuky HACCP o modelový plán HACCP provozu společného stravování  
2016FVHE/2240/53 Pololániková 2240 Rozšíření výuky předmětu "Druhy a složení potravin" o nová témata a interaktivní materiály.  
2016FVHE/2150/36 Rybářová 2150 Tvorba map - manuál pro zkvalitnění závěrečných prací  
2016FVHE/2390/66 Sehonová 2390 Environmentální endokrinní disruptory jako aktuální hrozba pro životní prostředí - studijní materiály pro zkvalitnění výuky předmětů Toxikologie, Toxikologie potravin a Ekotoxikologie  
2016FVHE/2350/59 Tesařová 2350 Aktualizace materiálů v oblasti hygieny masa a orgánů  
2016FVHE/2340/58 Tylšová 2340 Inovace a rozšíření výuky mikrobiologie potravin se zaměřením na potraviny rostlinného původu  
2016FVHE/2390/67 Večerková 2390 Výuková opora pro studenty ke studiu předmětu Biochemie I a II  
2016FVHE/2380/61 Žák 2390 Záchrana zvířat v extrémních situacích - výuková podpora  
Celkem 24 projektů  

 

IVA 2015

 

Číslo projektu Řešitel Ústav Název projektu Přidělené finance celkem
2015FVHE/2210/43 Bednářová 2210 Tvorba katalogu vybraných potravin živočišného a rostlinného původu v návaznosti na legislativu pro předmět "Druhy a složení potravin"  
2015FVHE/2230/48 Blovská 2230 Zahraniční genofond koní v ČR  
2015FVHE/2230/49 Bradáčová  2230 Plemena králíků chovaná v České republice  
2015FVHE/2110/27 Catterina 2110 Biochemické opakování pro studenty VFU Brno  
2015FVHE/2390/64 Enevová 2390 Vytvoření modelových příkladů pro předmět "Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat"  
2015FVHE/2390/66 Kubíčková 2390  Tvorba učebního textu "Potravinářská legislativa EU"  
2015FVHE/2190/38 Linhart 2190 Myslivecké střelectví  
2015FVHE/2340/58 Němcová 2340  Zkvalitnění výuky praktických cvičení chemie potravin vytvořením učebních pomůcek - posterů se zaměřením na analytické metody  
2015FVHE/2350/62 Przybylová  2350 Inovativní výukové materiály pro nové předměty Produkce masa a welfare prasat a přežvýkavců a Jatky a welfere zvířat na jatkách  
2015FVHE/2150/34 Rybářová 2150 Rozšíření praktické výuky předmětu Nemoci volně žijicích zvířat  
2015FVHE/2390/67 Sehonová 2390 Vytvoření e-learningového kurzu Embryonální a embryolarvální testy toxicity na rybách pro zkvalitnění výuky předmětu Toxikologie a Ekotoxikologie  
2015FVHE/2150/35 Slezáková 2150 Zhotovení mikroskopických preparátů a pomůcek k lepšímu pochopení problematiky reprodukce a pohlavního cyklu (propojení teorie a praxe)  
2015FVHE/2340/59 Špačková 2340 Rozšíření a zkvalitnění výuky předmětů obsahujících problematiku sýrařství vytvořením didaktických pomůcek  
2015FVHE/2340/60 Tylšová 2340  Inovace výuky mikrobiologie potravin vytvořením atlasu vybraných alimentárních patogenů  
2015FVHE/2390/71 Večerková 2390  Efektivní výuková opora pro studenty ke studiu předmětu Základy veterinární péče  
2015FVHE/2210/46 Zichová 2210 Zavedení kvantifikace součástí masných výrobků do praktické výuky předmětu " Struktura a skladba potravin"  
2015FVHE/2390/73 Žák 2390  Etologie psů - multimediální databáze projevů chování psů  
Celkem 17 projektů  

 

 

IVA 2014

Číslo projektu Řešitel Ústav Název projektu Přidělené finance celkem
2014FVHE/2150/053 Najer 2150 Biologie nejčastěji chovaných druhů papoušků (Psittaciformes) v přírodě  
2014FVHE/2190/057 Němcová 2190 Multimediální učební pomůcky pro výuku předmětu Ekologické aspekty výroby distribuce a prodeje potravin  
2014FVHE/2190/054  Soukupová 2190 Zkvalitnění praktické výuky akreditovaných  předmětů Rybářství a Choroby ryb a včel  
2014FVHE/2190/055  Hrubá 2190 Inovace předmětu Biologie tkání a orgánů u BSP Ochrana zvířat a welfare  
2014FVHE/2220/051  Benešová 2220 Rostliny lučních a pastevních porostů významné pro výživu a zdraví zvířat  
2014FVHE/2220/050  Jakešová  2220 Multimediální prezentace okrasných plemen kura domácího  
2014FVHE/2220/052  Karásková  2220 Příručky pro snadnou orientaci ve světě krmiv psů a koček  
2014FVHE/2220/049  Rusníková  2220 Krmivářsky významné rostliny  
2014FVHE/2230/048  Chloupek J.  2230 Zásady bezpečné fixace hospodářských zvířat (multimediální učební text)  
2014FVHE/2230/044  Macháček 2230 Nejčastěji chované druhy papoušku rodu Amazona v České republice  
2014FVHE/2230/045  Macháček 2230 Zemědělské stroje v rostlinné výrobě  
2014FVHE/2230/046  Zapletal 2230 Multimediální prezentace národních plemen koní  
2014FVHE/2230/047  Zapletal 2230 Multimediální prezentace rozeznávaných barev u koní  
2014FVHE/2210/032  Bednářová 2210 Zavedení nových učebních pomůcek a interaktivních studijních materiálů do výuky praktických cvičení v rámci předmětu "Druhy a složení potravin"  
2014FVHE/2210/033  Ošťádalová 2210  Příprava a finalizace výroby a chemické analýzy vybraných  potravin rostlinného původu pro předmět Hygiena a technologie vegetabilních produktů  
2014FVHE/2210/034  Pospiech 2210 Rozšíření výuky struktury a skladby potravin o případové studie kontaminace potravin a vady surovin ve výrobě.  
2014FVHE/2340/036  Bernatíková 2340 Rozšíření výuky  hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků vytvořením textu a prezentace na téma Sušená kojenecká a dětská výživa  
2014FVHE/2340/037  Hrobařová 2340 Zvýšení kvality vzdělávání v předmětu Chemie potravin a chemické laboratorní metody (H3CP1, H3CP2)  
2014FVHE/2340/039  Jilková 2340 Zvýšení kvality vzdělávání v předmětu Konzervace potravin (H1KOP)  
2014FVHE/2340/040  Kuklová 2340
 Rozšíření výuky HACCP o hodnocení modelových plánů HACCP vybraných typů potravinářských provozů
 
2014FVHE/2340/041  Mikovčáková 2340  Zvýšení kvality vzdělávání v rámci praktických cvičení chemie potravin  
2014FVHE/2340/035  Pončíková 2340  Interakce potravina - mikroklima v obalu MAP, rozšíření výuky  
2014FVHE/2350/043  Fašiangová 2350  Zvýšení kvality výuky senzorické analýzy potravin  
2014FVHE/2350/042  Tesařová  2350   Zkvalitnění výuky veterinární prohlídky  
2014FVHE/2110/022  Bušová 2110 Podpora výuky Patobiochemie pro Farmacii  
2014FVHE/2110/019  Holasová  2110 Fotodokumentace k praktickým cvičením z Biochemie  
2014FVHE/2110/018  Nekvapil  2110  Vypracování biochemických metabolických drah a dalších doplňkových studijních materiálů z biochemie pro studenty VFU Brno  
2014FVHE/2110/020  Píšková  2110  Základy laboratorní techniky  
2014FVHE/2110/021  Špalková  2110  Vytvoření doplňkového studijního materiálu "Chemické výpočty"  
2014FVHE/2390/023  Divišová  2390 Vytvoření fotodokumentace jedovatých rostlin pro zkvalitnění výuky předmětu Toxikologie  
2014FVHE/2390/027  Doležalová   2390  Zkvalitnění výuky předmětu Welfare hospodářských zvířat v bakalářském studijním programu oboru Ochrana zvířat a welfare  
2014FVHE/2390/024  Doubková   2390  Příprava nového výukového materiálu - validačních protokolů pro předmět Laboratorní vyšetřování vzorků IV  - instrumentální analýza určený pro 3. ročník bakalářského studijního programu Ochrana zvířat a welfare na FVHE VFU Brno  
2014FVHE/2390/030  Harazinová   2390  Zkvalitnění výuky toxikologie vytvořením e-learningového kurzu - toxikologie ryb  
2014FVHE/2390/028  Chloupek P.   2390  Aktualizace právních předpisů na "vetleg"  
2014FVHE/2390/025  Král   2390  Vytvoření grafických schémat obecné toxikologie pro výuku předmětu Toxikologie  
2014FVHE/2390/031  Večerková   2390  Zvýšení kvality výuky předmětu Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad  
2014FVHE/2390/029  Vomočilová   2390  Etologie skotu - multimediální databáze projevů chování v různých systémech ustájení během života  
2014FVHE/2390/026  Živná   2390  Aktuální otravy zvířat v případových studiích  
Celkem 38 projektů