Výzkumný záměr (VZ), vědecký výbor veterinární

Výzkumný záměr (VZ)

 

VZ 2005 - 2011

Zadavatel Řešitel Název
MSM6215712402 Večerek Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin

 

Název: Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin

Řešitel a koordinátor: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Celková doba řešení: 2005 – 2011
Zařazení: Tento výzkumný záměr byl na základě výběrového řízení zařazen MŠMT do kategorie A (tj. 100% financovaný z MŠMT). Výzkumný záměr vycházel z koncepčního rámce vymezeného Evropskou unií na zvýšení důvěry spotřebitele v nezávadnost potravin v Evropě.

 

Zhodnocení:

Hlavním posláním výzkumného záměru bylo zvýšit úroveň poznání v oblasti veterinárních aspektů bezpečnosti a kvality potravin a poskytnutí těchto výsledků formou vědeckých odborných publikací vědecké komunitě a odborné praxi.

Výzkumný záměr byl zaměřen na celou oblasti bezpečnosti a kvality potravin a zahrnoval oblast veterinárních aspektů ekologických podmínek produkce surovin pro výrobu potravin, oblast veterinárních aspektů produkce krmiv a výživy zvířat, oblast veterinárních aspektů produkčního zdraví zvířat a  ochrany a welfare zvířat, oblast veterinárních aspektů hygieny a zdravotní nezávadnosti produktů a potravin a oblast veterinární ochrany veřejného zdraví.

Dosažené výsledky byly publikovány zejména v impaktovaných vědeckých časopisech, ve vědeckých časopisech neimpaktovaných a v odborných časopisech  a dále jako příspěvky ve sbornících na mezinárodních a domácích konferencích. Celkově lze konstatovat, že výzkumný záměr zvýšil úroveň poznání v oblasti veterinárních aspektů bezpečnosti a kvality potravin, podpořil úroveň výzkumu a umožnil vytvoření množství vědeckých a odborných výsledků: 

 • 427 publikací v časopisech s impakt faktorem
 • 198 publikací ve vědeckých časopisech a odborných časopisech bez impakt faktoru
 • 1034 příspěvků na konferencích
 • 1 užitný vzor
 • 2 certifikované metodiky
 • 2 monografie

Výzkumný záměr zvýšil také úroveň přístrojového zázemí pro další výzkumnou činnost v oblasti veterinárních aspektů bezpečnosti a kvality potravin v dalším období, zvýšil úroveň studijních programů a oborů fakulty:

 • přenos výsledků výzkumu do výuky
 • 84 obhájených a 67 rozpracovaných Ph.D prací
 • řešeno 196 diplomových a  274 bakalářských prací v tématu výzkumného záměru

VZ posílil mezinárodní postavení fakulty, podpořil rozvoj spolupráce s orgány dozoru, kontroly a podniky v oblasti veterinární hygieny a bezpečnosti a kvality potravin, podpořil rozvoj kvalifikačního personálního zázemí na fakultě: 

 • 6 profesorských řízení
 • 11 habilitačních řízení

 

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

hlavní řešitel

 

 

Vědecký výbor veterinární


2010

Zadavatel Řešitel Název
VV202341 Vorlová Stanovení přirozeného obsahu kyseliny citronové v rybách sladkovodních a mořských


2009

Zadavatel Řešitel Název
1/VV/2009 Herzig Uplatnění přírodních a syntetických sorgentů v prevenci onemocnění zvířat a ozdravení jejich životního prostředí