Seznam publikací (List of publication) 2010

V roce 2010 prezentovali akademičtí pracovníci Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno tyto vědecké a odborné publikace:
In 2010, academics of FVHE VFU Brno wrote these scientific publications:

Publikace ve vědeckých časopisech s IF
Publications in scientific journals with impact factor
95
-
Publikace ve vědeckých časopisech bez IF
Publications in scientific journals without impact factor
- (*11)
Publikace v odborných časopisech
Publications in professional journals
49 (*23)
Publikace na zahraničních konferencích (v plné znění)
Publications at International Conferences Abroad (Full Text)
- (*52)
Publikace na zahraničních konferencích (abstrakta a postery)
Publications at Iinternational Conference Abroad (Abstract and Posters)
- (*63)
Publikace na konferencích v České republice (v plném znění)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Full Text)
1 (*114)
Publikace na konferencích v České republice (abstrakta a postery)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Abstract and Posters)
- (*22)
Certifikovaná metodika a postup
Certified Methodology and Procedure
- -
Užitný vzor
Utility model
1 -
Poskytovatelem realizované výsledky
Provider realized results
1 -
Monografie a kapitoly v monografiích
Monograph and Chapters in Monographg
1 (*3)
Učebnice a kapitoly v učebnicích, skripta
Textbooks and Chapters in Textbooks
- (*8)
Multimediální výukové programy (video, CD výukové texty)
Multimedia for Students (Video, CDs with Texts for Students)
- -
Rigorózní práce
Rigorous Theses
- (*1)
Doktorské disertační práce       
PhD theses
- (*12)
Habilitační práce  
Assistant Professor's theses
- (*3)

Seznam obsahuje jak publikace výhradně s dedikací v rámci řešených projektů nebo programů na VFU Brno, tak i  příspěvky, jejichž dedikace pochází z externí vědecké a výzkumné činnosti. Symbol * - nehodnocené publikace.
The list includes both: the publications exclusively with dedication in the ambit of projects or programmes at VFU Brno, as well as contributions with dedication from external scientific and research work. Symbol* - non evaluated works.

Abecední seznam (Alphabetic list)

Seznam publikací podle ústavů - jen nehodnocené publikace (Publishing activity of individual departments - only non evaluated works)