Seznam publikací (List of publication) 2012

V roce 2012 prezentovali akademičtí pracovníci Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno tyto vědecké a odborné publikace:
In 2012, academics of FVHE VFU Brno wrote these scientific publications:

 

Publikace ve vědeckých časopisech s IF
Publications in scientific journals with impact factor
104
 
Publikace ve vědeckých časopisech bez IF
Publications in scientific journals without impact factor
22  
Publikace v odborných časopisech
Publications in professional journals
87  
Publikace na zahraničních konferencích (v plné znění)
Publications at International Conferences Abroad (Full Text)
28  
Publikace na zahraničních konferencích (abstrakta a postery)
Publications at Iinternational Conference Abroad (Abstract and Posters)
54  
Publikace na konferencích v České republice (v plném znění)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Full Text)
117  
Publikace na konferencích v České republice (abstrakta a postery)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Abstract and Posters)
20  
Certifikovaná metodika a postup
Certified Methodology and Procedure
2  
Užitný vzor
Utility model
-  
Poskytovatelem realizované výsledky
Provider realized results
-  
Výzkumná oponovaná zpráva určená pro státní správu
Research evaluation report to the government
-  
Monografie a kapitoly v monografiích
Monograph and Chapters in Monographg
9  
Učebnice a kapitoly v učebnicích, skripta
Textbooks and Chapters in Textbooks
12  
Multimediální výukové programy (video, CD výukové texty)
Multimedia for Students (Video, CDs with Texts for Students)
2  
Rigorózní práce
Rigorous Theses
-  
Doktorské disertační práce       
PhD theses
13  
Habilitační práce  
Assistant Professor's theses
-  


Seznam obsahuje jak publikace výhradně s dedikací v rámci řešených projektů nebo programů na VFU Brno, tak i  příspěvky, jejichž dedikace pochází z externí vědecké a výzkumné činnosti.
The list includes both: the publications exclusively with dedication in the ambit of projects or programmes at VFU Brno, as well as contributions with dedication from external scientific and research work. 

Abecední seznam (Alphabetic list)

Seznam publikací podle ústavů (Publishing activity of individual departments) 

Kompletní ročenka (Annual report)