Ústav výživy zvířat

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena na studium vlivů vnějšího prostředí na organismus zvířat ve vztahu k jejich produkci, reprodukci a především k jejich zdravotnímu stavu.
Výzkum u hospodářských zvířat je zaměřen na studium faktorů, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit produkci, a to nejen po stránce kvalitativní, ale především z hlediska produkce zdravotně nezávadných a biologicky hodnotných surovin a potravin.
Výzkum ústavu je dále orientován do oblasti studia vlivu vegetabilních diet u drůbeže a pernaté zvěře na kvalitu finální produkce a zdravotní stav, do oblasti hledání optimalizačních programů s cílem využít tuzemské vegetabilní proteinové a energetické komponenty krmných směsí.
Výzkumná činnost je dále zaměřena do oblasti výživy a dietetiky hospodářských a domácích zvířat, zvířat v zájmových chovech, do oblasti výživy pernaté a lovné zvěře se zaměřením na udržení a podporu zdravotního stavu a kondice zvířat.
Předmětem odborného zájmu je sledování nejnovějších trendů ve výživě hospodářských zvířat s cílem produkce surovin a potravin živočišného původu vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu lidské populace. V oblasti bezpečnosti krmiv upozorňujeme na cílovou skupinu proteinových krmiv, zejména dovozových proteinových koncentrátů, které představují potenciální riziko kontaminace. Za velmi přínosné výsledky a z hlediska bezpečnosti krmiv a potravin za velmi významné výsledky považujeme možnost realizovat kontrolu proteinových krmiv zejména neznámého původu prostřednictvím metody vzájemného porovnání dusíkatých látek a aminokyselinového spektra, vedoucího k odhalení případného falšování proteinových koncentrátů.
V odborné činnosti vykazuje ústav velmi širokou spolupráci s výrobní praxí, a to v rámci zemědělské a veterinární praxe, krmivářského, zpracovatelského a potravinářského průmyslu.
Vědeckovýzkumná činnost ústavu je soustředěna i na spolupráci s řadou tuzemských i zahraničních univerzit a výzkumných ústavů.
Odborná činnost ústavu je podpořena laboratoří pro analýzu biologického materiálu. Pro výzkumnou činnost zaměřenou na veterinární aspekty v oblasti produkce krmiv a ve výživě zvířat disponuje ústav:

  • laboratoří s vybavením pro odběr a přípravu vzorků krmiv a biologického materiálu
  • provozuje specializovanou laboratoř pro provádění aminoanalýzy biologických vzorků
  • plynovou chromatografií pro posouzení kvality tukové složky biologických vzorků
  • elementární analýzou pro stanovení síry, dusíku, uhlíku a vodíku
  • polarimetrem pro stanovení obsahu škrobu
  • kalorimetrem pro stanovení spalného tepla vzorků
  • jsou prováděny základní analytické metody pro posouzení nutriční hodnoty krmiva
  • jsou prováděny hematologické rozbory krve


Pracoviště disponuje experimentální pokusnou stájí pro drůbež, kde jsou realizovány experimentální biologické pokusy, které ústav provádí v rámci řešení grantových projektů, a které slouží i pro potřeby praktické výuky v rámci Sekce živočišné a rostlinné produkce. Ústav disponuje míchárnou krmných směsí a vybavením pro exaktní přípravu krmiv pro experimentální pokusná sledování.

 

ubchbf1-thmb ubchbf2-thmb