Ústav zootechniky a zoohygieny

Vědeckovýzkumné aktivity ústavu jsou směřovány do oblasti hodnocení vlivů působících na kvalitu živočišné produkce v zemědělské prvovýrobě, zejména s ohledem na vliv genotypů u některých hospodářských zvířat. Výzkumně se ústav zabývá i problematikou intenzivních chovů zvěře v souvislosti s jejich technikou a technologií chovu, plemenitbou a efektivností produkce.

Dále je vědeckovýzkumná činnost orientována na optimalizaci etologických a ekologických faktorů v hygieně chovu zvířat. Činnost je zaměřena především na studium vlivu fyzikálních, chemických a biologických bioklimatických faktorů na zdraví, welfare a produkční ukazatele zvířat, hygienické aspekty vody, hygienu půdy a výběhů včetně základů asanace stájového prostředí.

Odborná činnost ústavu je podpořena laboratoří pro fyzikální, chemickou a mikrobiologickou analýzu vodu.

 

ubchbf1-thmb ubchbf2-thmb