EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Doktorské studijní programy

Doktorské studijní programy

Požadavky a předpoklady

Na fakultě veterinární hygieny a ekologie se k doktorským studijním programům přijímají uchazeči, kteří mají ukončené studium v magisterském studijním programu a prokáží potřebnou způsobilost pro studium.
Potřebná způsobilost ke studiu se prokazuje zejména přijímací zkouškou, která představuje pohovor, v němž uchazeč před přijímací komisí prokazuje odborné schopnosti a předpoklady pro vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Studentem doktorského studia se uchazeč stává dnem zápisu ke studiu.
Uchazeči mohou být absolventi FVHE VETUNI nebo FVL VETUNI, případně fakult příbuzného zaměření.

Průběh studia

Standardní doba studia je 4 roky. Studijní program obsahuje 5 studijních předmětů. Studijní úspěšnost studenta je kontrolována průběžně během semestru a ukončením studijního předmětu zkouškou, případně zápočtem. Studijní program obsahuje 4 zkoušky a obhajobu disertační práce s původními uveřejněnými výsledky nebo s původními výsledky přijatými k uveřejnění.
Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích a v terénní praxi, stáže a praxe studentů, výuka v zahraničí, samostatná odborná práce a samostatné studium. Důraz je kladen na přípravu k tvůrčí vědecké práci.
Ve všech doktorských studijních programech je realizován kreditní systém studia (Studijní a zkušební řád kreditního systému studia na VETUNI, platný od 20. 6. 2018).

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna se studovnou s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačová učebna s připojením na internet s možností získávání poznatků prostřednictvím této počítačové sítě.

Ukončení studia

Studium je zakončováno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům tohoto studia je vydán diplom a dodatek k diplomu o vykonání státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce a udělen titul „doktor“ ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Uplatnění absolventa

Absolventi doktorského studia získávají kvalifikaci pro samostatné vědecké bádání a pro samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Na základě této kvalifikace nacházejí uplatnění především ve výzkumných ústavech veterinárních, lékařských, farmaceutických, krmivářských, potravinářských, životního prostředí, zemědělských a dalších biologicky zaměřených výzkumných ústavech, dále pak na univerzitách jako vyučující a jako výzkumní pracovníci.