EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Doktorské studijní programy / Podmínky přijímacího řízení do DSP

Podmínky přijímacího řízení do DSP

Termíny pro podání přihlášek jsou:

  • do 30. června 2024 (první kolo)
  • do 31. srpna 2024 (druhé kolo)

Termín přijímacího řízení:

  • 12. července 2024 (první kolo)
  • 6. září 2024 (druhé kolo)

Podmínky přijetí:

  • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (u cizinců ukončení odpovídajícího studia)
  • podání přihlášky doplněné ověřeným dokladem o úspěšném ukončení magisterského studijního programu, životopisem s údaji o magisterském studijním programu, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti a další přílohy charakterizující odbornost uchazečů (u cizinců obdobné dokumenty) v termínu stanoveném děkanem fakulty do 30. 6. 2024 (první kolo) nebo 31. 8. 2024 (druhé kolo)
  • odborné schopnosti a předpoklady pro vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje

Podmínky přijetí ke studiu do jednotlivých doktorských studijních programů:

Součást elektronické přihlášky:

  • ověřená fotokopie diplomu a dodatku k diplomu o ukončení magisterského studijního programu
  • strukturovaný životopis
  • seznam publikací

 

 

K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně na základě podání přihlášky a splnění podmínek přijetí. Součástí přijímacího řízení je zkouška, kterou zpravidla představuje ústní pohovor uchazeče před přijímací komisí se zaměřením na problematiku studijního programu.

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů v tomto řádném termínu dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkan na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkan uchazeči nejpozději do 15 dnů před termínem konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Bližší informace o studijních programech, obsahu a formě přijímacích zkoušek či studia poskytne studijní oddělení DSP - paní Šírová Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno (budova č. 24 - SIC).

Kontakt:
Hana Šírová
Tel: +420 54156 2671
e-mail: sirovah@vfu.cz

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno