Rigorózní práce

Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončení zápočtem a zkouškou. Na závěr studia je student povinen absolvovat výuku a zakončit výuku z následujících předmětů představující předměty rigorózní zkoušky: Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, Hygiena a technologie masa a masných výrobků, Veterinární ochrana veřejného zdraví, Nákazy zvířat a legislativa, a Choroby přežvýkavců a prasat. Kromě povinnosti zakončení studia z předmětů rigorózní zkoušky může být součástí závěru studia obhajoba rigorózní práce.

Témata rigorózních prací

Téma rigorózní práce musí být zaměřeno do oblasti diferenciace absolventa magisterského studijního oboru Veterinární hygiena a ekologie a to zejména:

 • oblast zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků
 • oblast prohlídky jatečných zvířat a masa, zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků, zdravotní nezávadnosti polotovarů, vajec a medu, mrazírenských výrobků, rybích výrobků, zdravotní nezávadnost vegetabilních potravin
 • oblast veterinárního hygienického dozoru a HACCP
 • oblast ochrany zvířat, oblast veterinární legislativy
 • oblast veterinární administrativy
 • oblast mikrobiologie potravin, chemie a biochemie potravin, toxikologie potravin, farmakologických aspektů produkce zdravotně nezávadných potravin, genetických aspektů produkce zdravotně nezávadných potravin, radiobiologie potravin, parazitologie potravin, struktury a skladby potravin
 • oblast veterinární ekologie, oblast nákaz přenosných na člověka
 • oblast výživy, dietetiky, chovu, zoohygieny zvířat v aspektu produkce zdravotně nezávadných surovin a potravin
 • oblast chorob zvířat v aspektu produkce zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, případně další v rámci diferenciace studenta FVHE

Témata rigorózních prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové ústavů FVHE. Přednostové ústavů předají témata rigorózních prací nejpozději do 30. dubna každého akademického roku na studijní oddělení FVHE. Zveřejnění témat bude po schválení děkanem provedeno vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE.

Vedoucí práce

Rigorózní práce může být zpracovávána na ústavech Fakulty veterinární hygieny a ekologie nebo ústavech a klinikách Fakulty veterinárního lékařství zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním ústavu, případně na obdobném pracovišti.

Vedoucím rigorózní práce je přednostou příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VFU Brno na úrovni profesora, docenta nebo odborného asistenta. V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti mimo VFU Brno, je pracovník daného pracoviště mimo VFU Brno, pod jehož vedením je práce zpracovávána jmenován vedoucím práce – specialistou.

Přihlášení ke zpracování rigorózní práce

Student se může přihlásit se ke  zpracování rigorózní práce nejpozději do 31. října devátého semestru studia. Student má právo navrhnout vedoucímu práce své téma rigorózní práce, zpracování rigorózní práce na toto téma je však podmíněno souhlasem vedoucího práce.

Do 30. listopadu zajistí přednosta ústavu zadání práce včetně přesného názvu i v angličtině, zásad pro vypracování práce (postup) a seznamu vhodné literatury do elektronické studijní agendy STAG. Přednostové ústavů předají na studijní oddělení FVHE seznam studentů, jejich témat a příslušných vedoucích a originál vyplněných formulářů zadání práce opatřený razítkem a podepsaný studentem a přednostou ústavu do 30. listopadu každého akademického roku. Originál formuláře podepsaný děkanem bude uložen na ústavu.
Jména oponentů se zadávají do elektronické studijní agendy STAG nejpozději do 31. prosince 11. semestru studia.

Vypracování, odevzdání a hodnocení rigorózní práce

Témata prací se předpokládají experimentálního charakteru, ale také hodnotícího charakteru. Student vypracovává rigorózní práci pod vedením vedoucího práce na příslušném pracovišti, a to v průběhu čtvrtého, pátého a šestého ročníku studia.

Instrukce pro vypracování, odevzdání a hodnocení diplomové práce, včetně formulářů jsou k dispozici zde

Obhajoba rigorózní práce

Obhajoba rigorózní práce probíhá před komisí v termínu určeném děkanem fakulty. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti přednostou pověřený jiný člen komise. Obhajoba práce se koná zpravidla za přítomnosti vedoucího rigorózní práce a oponenta rigorózní práce.

Průběh obhajoby je zpravidla následující:

 • předseda komise zahájí obhajobu rigorózní práce
 • student uvede základní these rigorózní práce (cca 10 min)
 • předseda nebo jím pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského posudku
 • vedoucí rigorózní práce nebo pověřený člen komise předloží komisi hodnocení studenta školitelem – Vyjádření vedoucího práce
 • student se vyjádří k oponentskému posudku
 • student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy

Průběh rozpravy komise zhodnotí v neveřejném zasedání členů komise.

Klasifikace rigorózní práce a obhajoby:

 • výborně A
 • výborně B
 • velmi dobře C
 • velmi dobře D
 • dobře E
 • neprospěl/a FX
 • neprospěl/a F

Výsledek vyznačí předseda komise do výkazu o studiu studenta. Známka neprospěl/a se do výkazu o studiu studenta nezapisuje. Výsledek obhajoby rigorózní práce včetně známky neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a elektronické studijní agendy STAG. Průběh a výsledek obhajoby rigorózní práce předseda komise zaznamená do protokolu o státní rigorózní zkoušce.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT