Konference probíhající každoročně

 • Fakultní studentská vědecká konference Interní grantové agentury VFU Brno
 • Hygiena a technologie potravin, Lenfeldovy a Höklovy dny
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí
 • Konference studentské vědecké a odborné činnosti

Konference probíhající 1x za dva roky

 • Kábrtovy dietetické dny
 • Lupina

Fakultní studentská vědecká konference IGA - Interní grantové agentury VFU Brno

Zaměření: Podpora rozvoje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity studentů všech studijních programů dílčích fakult VFU Brno.

Fakultní studentská vědecká konference IGA Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno) je na VFU Brno, resp. na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, pořádána od r. 2010.

 • Organizaci konference zajišťují členové IGA FVHE VFU Brno.
 • Vědecká konference probíhá každoročně ve třech vědeckých sekcích (každou sekci tvoří příslušná fakulta VFU Brno).
 • V rámci konference jsou prezentovány a diskutovány poznatky vzniklé řešením financovaných projektů pro příslušný rok. Účastníky konference jsou zejména řešitelé grantových projektů z řad studentů doktorského studijního programu, dále bakalářského i magisterského studijního programu v rámci dílčích fakult VFU Brno.
 • Sborník z konference je tvořen příspěvky, jejichž podkladem jsou dosažené odborné výsledky vzniklé řešením projektů Interní grantové agentury VFU Brno, které jsou financovány z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT ČR na příslušný rok.

Hygiena a technologie potravin, Lenfeldovy a Höklovy dny

Zaměření: Bezpečnost a kvalita potravin z pohledu současného stavu aplikace potravinového práva a výsledků vědecké činnosti v této oblasti.

Konference je založena na tradici tzv. seminárních rozprav z oboru hygiena a technologie potravin, jejichž zakladatelem byl prof. Lenfeld. Na pravidelných setkáních byly řešeny aktuální problémy a prezentovány výsledky výzkumné práce. V této tradici pokračoval doc. Hökl, který si byl plně vědom důležitosti předávání zkušeností a vědomostí do praxe. Organizátorem konference byla v historii Katedra hygieny a technologie potravin, později se střídaly jednotlivé hygienické ústavy.

 • Organizátorem konference je Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ve spolupráci se Státní veterinární správou.
 • Konference je setkáním odborníků ze vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů a dozorových orgánů.

Ochrana zvířat a welfare

Zaměření: Aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a pokusných zvířat.

Konference s mezinárodní účastí byla uspořádána Fakultou veterinární hygieny a ekologie VFU Brno poprvé 5. října 1994. Konference vznikla z podnětu tehdejšího pracovníka Státní veterinární správy ČR MVDr. Jiřího Douska a z pokynu tehdejšího děkana Fakulty veterinární hygieny a ekologie prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA

 • Organizátorem konference je Ústav Ochrany a welfare zvířat a veterinárního lékařství .  Spolupořadatelem konference je Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa ČR.
 • Konference je setkáním českých i zahraničních odborníků z řad pracovníků státních orgánů ochrany zvířat, veterinární a chovatelské praxe, univerzit a dalších vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů, nevládních neziskových organizací a dalších zájemců o danou problematiku.

Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

Zaměření: Konference je určena pro studenty doktorského studijního programu k prezentaci průběžných výsledků své vědecké činnosti.

Konference vznikla z iniciativy prof. MVDr. Jindry Lukášové, CSc. a poprvé se konala v roce 1998. Původně byla tématem přednáškových sdělení oblast chemie, mikrobiologie, hygieny a technologie potravin. V dalších letech, vzhledem k velkému zájmu studentů, probíhalo jednání v několika sekcích. První ročník konference byl určen pouze pro studenty doktorského studijního programu VFU Brno, v dalších letech se účastníky stali i studenti jiných vysokých škol.

 • Organizátorem konference je Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie VFU BrnoOborová rada pro hygienu a technologii potravin VFU Brno a Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v ČR, Ministerstvo zemědělství
 • Na konferenci jsou prezentovány nejnovější poznatky dosažené v rámci vědeckovýzkumných aktivit studentů doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia.
 • Úroveň prací a prezentací je hodnocena odbornou komisí a nejlepší práce jsou oceněny. Souhrn prací je zveřejněn ve sborníku.
 • Pravidelnými účastníky konference jsou studenti UVL Košice, SPU Nitra, Univerzita Trnava, VŠCHT Praha, VUT Brno, MZLU Brno, ČZU Praha, Univerzita Pardubice, několika ročníků se zúčastnili i studenti z Wroclavi.

Konference studentské vědecké a odborné činnosti

Zaměření: Podpora rozvoje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity studentů všech bakalářských a magisterských studijních programů a zvyšování úrovně závěrečných prací studentů (bakalářské, diplomové, rigorózní) v oborech veterinární hygieny, veterinární ekologie a bezpečnosti a kvality potravin.

 • Organizátorem konference je Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel a Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat.
 • Konference se pořádá každý rok od roku 2008

Kábrtovy dietetické dny

Zaměření: Bezpečnost krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a bezpečnost potravin, dietetika a hygiena krmiv.

U zrodu pořádání konference s mezinárodní účastí stál v roce 1995 prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. společně s doc. MVDr. Václavem Jamborem, CSc.

 • Organizátorem konference je Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie
 • Mezi tradiční účastníky konference patří zástupci univerzit, výzkumných ústavů a státních institucí, zástupci krmivářského průmyslu a klinické veterinární praxe. Ze zahraničních účastníků bývá tradičně zastoupeno Chorvatsko, Řecko, Švýcarsko, Polsko a Slovensko. Na Slovensku je pořádána obdobná konference: Dny výživy a veterinární dietetiky, později Lazarovy dny výživy a veterinární dietetiky.
 • Součástí konference bývá i soutěž mladých vědeckých pracovníků, kteří prezentují své příspěvky z oblasti výživy a dietetiky zvířat a mezinárodní konference se tak stává jednou z významných příležitostí setkávání mladých začínajících odborníků z dané oblasti.

Lupina

Zaměření: Pěstování a využití lupin v podmínkách České republiky, se zaměřením na ověřování i zahraničních zkušeností s využitím lupiny jako vhodné proteinové komponenty zejména ve výživě zvířat.

 • Organizátorem konference je Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie
 • Spolupořadatelem konference je Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze Uhříněvsi a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT