Vědeckovýzkumná činnost Ústavu chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie

Vědeckovýzkumná činnost Ústavu chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie je rozčleněna dle zaměření jednotlivých oddělení ústavu:

  • oddělení chovu a výživy zvířat
  • oddělení biochemie

Ústav 2420 disponuje akreditovaným uživatelským zařízením pro provádění pokusů na zvířatech.

 

Vědeckovýzkumná činnost oddělení chovu zvířat a výživy zvířat

Je směřována do oblasti hodnocení vlivů působících na kvalitu živočišné produkce v zemědělské prvovýrobě, zejména s ohledem na vliv genotypů u hospodářských zvířat. Rovněž se zabývá vlivy vnějšího prostředí na organismus zvířete vzhledem k jeho produkci, reprodukci a zdravotnímu stavu.
Výzkum u hospodářských zvířat je zaměřen na studium faktorů, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit zdraví zvířat a jejich produkční parametry, s přesahem do problematiky produkce zdravotně nezávadných a biologicky hodnotných surovin a potravin.
Výzkum oddělení je také orientován na studium vlivu vegetabilních diet u drůbeže na kvalitu finální produkce a zdravotní stav. Výzkumná činnost oddělení je dále zaměřena do oblasti výživy a dietetiky hospodářských a domácích zvířat, zvířat v zájmových chovech, resp. do oblasti výživy pernaté a lovné zvěře se zaměřením na podporu jejich zdravotního stavu a kondice.
Součástí odborného zaměření oddělení je sledování nejnovějších trendů ve výživě hospodářských zvířat, laboratoř realizuje kontrolu proteinových krmiv s využitím metody vzájemného porovnání dusíkatých látek a aminokyselinového spektra.
Oddělení chovu zvířat a výživy zvířat spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních univerzit a výzkumných ústavů a rovněž s výrobní praxí v rámci zemědělské a veterinární praxe, krmivářského, zpracovatelského a potravinářského průmyslu.
Oddělení disponuje laboratoří s vybavením pro odběr a přípravu vzorků krmiv a biologického materiálu a hematologické rozbory krve, laboratoří pro provádění aminoanalýzy biologických vzorků a stanovení nutriční hodnoty krmiva, plynovou chromatografií pro posouzení kvality tukové složky biologických vzorků, elementární analýzou pro stanovení síry, dusíku, uhlíku a vodíku, polarimetrem pro stanovení obsahu škrobu a kalorimetrem pro stanovení spalného tepla vzorků.

 

Vědeckovýzkumná činnost oddělení biochemie

Je směřována do oblasti laboratorní diagnostiky intravitálních ukazatelů pohody a stresové zátěže zvířat, biochemických ukazatelů oxidativního stresu a hodnocení zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti) a jakosti potravin a surovin živočišného původu. Oblast intravitálních ukazatelů pohody a stresu zvířat je zaměřena na stanovení vybraných intravitálních ukazatelů stresu v krvi (glukóza, bílkoviny, laktát, triacylglycerol, AST, ALT, kortizol, vanilmandlová kyselina), resp. stanovení vybraných intravitálních ukazatelů stresu v moči a feces (kortizol, vanilmandlová kyselina): V oblasti studia oxidativního stresu je výzkum oddělení zaměřen na stanovení biomarkerů působení volných radikálů, jako např. antioxidační kapacity krevní plazmy, produktů lipoperoxidace metodou TBARS nebo karbonylovaných proteinů. V oblasti hodnocení zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin a surovin živočišného původu se výzkum oddělení zaměřuje např. na analýzu produktů a změn lipidů působením různých technologických vlivů.
V rámci analytické činnosti laboratoř disponuje přístroji Varioskan Flash Special Scanning Multimode Reader (spektrofotometrické metody pro stanovení enzymů, lipoperoxidace, karbonylových proteinů, kortizolu), biochemický analyzátor Thermo Scientific INDIKO (biochemické parametry - sérum, plazma, moč, plná krev, mozkomíšní mok, téměř všechny důležité, komerční sety) a biochemický analyzátor VETTEST 8008 (IDEXX Laboratories Inc. USA) pro biochemické parametry z krve/plasmy zvířat.

Seznam publikací FVHE za jednotlivé rokyPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT